បរិញ្ញា​វារៈ


 [៤២៧] សត្វ​ណា កំណត់​ដឹង​នូវ​កាយសង្ខារ សត្វ​នោះ ឈ្មោះថា កំណត់​ដឹង​នូវ​វចីសង្ខារ​ឬ។ អើ។ មួយ​យ៉ាង​ទៀត សត្វ​ណា កំណត់​ដឹង​នូវ​វចីសង្ខារ សត្វ​នោះ ឈ្មោះថា កំណត់​ដឹង​នូវ​កាយសង្ខារ​ឬ។ អើ។ បរិញ្ញា​វារៈ ក្នុង​ខន្ធ​យម​កៈ ដែល​លោក​ចែក​ហើយ យ៉ាងណា បរិញ្ញា​វារៈ ក្នុង​សង្ខារ​យម​កៈ បណ្ឌិត​គប្បី​ចែក​យ៉ាងនោះ​ដែរ។

ចប់ បរិញ្ញា​វារៈ។
ចប់ សង្ខារ​យម​កៈ។

ថយ | ទំព័រទី ២៥៦