ព្រះអរហន្ត មិន​មាន​អនុស័យ ដោយ​កាមរាគានុស័យ ដោយ​បដិ​ឃានុ​ស័យ ដោយ​មា​នា​នុ​ស័យ ដោយ​ទិ​ដ្ឋានុ​ស័យ ដោយ​វិ​ចិ​កិ​ច្ឆា​នុ​ស័យ និង​ដោយ​ភវ​រាគានុស័យ​ផង មិន​មាន​អនុស័យ ដោយ​វិ​ចិ​កិ​ច្ឆា​នុ​ស័យ​ផង ក្នុង​ទី​ទាំងអស់។ មួយ​យ៉ាង​ទៀត បុគ្គល​ណា មិន​មាន​អនុស័យ ដោយ​អវិ​ជ្ជានុ​ស័យ ក្នុង​ទីណា បុគ្គល​នោះ មិន​មាន​អនុស័យ ដោយ​កាមរាគានុស័យ ដោយ​បដិ​ឃានុ​ស័យ ដោយ​មា​នា​នុ​ស័យ ដោយ​ទិ​ដ្ឋានុ​ស័យ ដោយ​វិ​ចិ​កិ​ច្ឆា​នុ​ស័យ និង​ដោយ​ភវ​រាគានុស័យ ក្នុង​ទីនោះ​ដែរ​ឬ។ អើ។
ចប់ សានុ​សយ​វារៈ។
 [១៣៤] បុគ្គល​ណា លះបង់​កាមរាគានុស័យ បុគ្គល​នោះ លះបង់​បដិ​ឃានុ​ស័យ​ដែរ​ឬ។ អើ។ មួយ​យ៉ាង​ទៀត បុគ្គល​ណា លះបង់​បដិ​ឃានុ​ស័យ បុគ្គល​នោះ លះបង់​កាមរាគានុស័យ​ដែរ​ឬ។ អើ។ បុគ្គល​ណា លះបង់​កាមរាគានុស័យ បុគ្គល​នោះ លះបង់​មា​នា​នុ​ស័យ​ដែរ​ឬ។ បុគ្គល​នោះ លះបង់​កិលេស ដែល​តាំងនៅ​ជាមួយនឹង​អនុស័យ​នោះ។ មួយ​យ៉ាង​ទៀត បុគ្គល​ណា លះបង់​មា​នា​នុ​ស័យ បុគ្គល​នោះ លះបង់​កាមរាគានុស័យ​ដែរ​ឬ។
ថយ | ទំព័រទី ២២០ | បន្ទាប់