បិដកភាគ ៨៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៩

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
យមកៈ តតិយភាគ


អនុសយយមកៈ
អនុសយវារៈ
សានុសយវារៈ១០៨
បជហនវារៈ២២០