[៣៨៤] វារៈ១៧ ក្នុង​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​វិប្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ អនុលោម ក្នុង​និស្សយ​វារៈ។


 [៣៨៥] អកុសលធម៌ អាស្រ័យ​អកុសលធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​មោហៈ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​វិចិកិច្ឆា ច្រឡំ​ដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យ​ខន្ធ​ទាំងឡាយ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​វិចិកិច្ឆា ច្រឡំ​ដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​អព្យាកតធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ក្ដី អាស្រ័យ​អហេតុក​វិ​បា​កាព្យា​កត​កិរិយា​ព្យាក​តក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ក្ដី អាស្រ័យ​ខន្ធ៣
ថយ | ទំព័រទី ១៩២ | បន្ទាប់