[៣៨៦] អកុសលធម៌ អាស្រ័យ​អកុសលធម៌​ផង អព្យាកតធម៌​ផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​មោហៈ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​វិចិកិច្ឆា ច្រឡំ​ដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យ​ខន្ធ​ទាំងឡាយ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​វិចិកិច្ឆា ច្រឡំ​ដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ​ផង វត្ថុ​ផង។
 [៣៨៧] វារៈ៤ ក្នុង​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ និស្សយ​វារៈ បច្ច​នីយៈ។


 [៣៨៨] វារៈ៥ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ១៧ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ
ថយ | ទំព័រទី ១៩៤ | បន្ទាប់