វារៈ៣ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​វិប្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។ វារៈ៣ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ... វារៈ៩ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។
បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់ ដូចជា​ការរាប់​នូវ​បដិ​ច្ច​វារៈ ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ ដែល​លោក​រាប់​ហើយ តាមលំអាន​នៃ​ការ​ស្វាធ្យាយ​ដែរ។
 [១៩៧] ឧបា​ទិ​ន្នុ​បា​ទា​និ​យធម៌ អាស្រ័យ​ឧបា​ទិ​ន្នុ​បា​ទា​និ​យធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ អាស្រ័យ​ឧបា​ទិ​ន្នុ​បាទា​និ​យក្ខ​ន្ធ១ ដែល​ជា​អហេតុកៈ ខន្ធ២ អាស្រ័យ​ខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្តី កដ​ត្តា​រូប​ក្តី អាស្រ័យ​ឧបា​ទិ​ន្នុ​បាទា​និ​យក្ខ​ន្ធ១ ក្នុង​ខណៈ​នៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ ខន្ធ២ក្តី កដ​ត្តា​រូប​ក្តី អាស្រ័យ​ខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យ​ខន្ធ​ទាំងឡាយ ខន្ធ​ទាំងឡាយ អាស្រ័យ​វត្ថុ មហាភូត៣ អាស្រ័យ​មហាភូត១
ថយ | ទំព័រទី ១០៣ | បន្ទាប់