បិដកភាគ ៩៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៦

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
បដ្ឋាន តតិយភាគ


វិបាកត្តិកៈ
បដិច្ចវារៈ
 អនុលោម
 បច្ចនីយៈ១២
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២៤
 បច្ចនីយានុលោម២៧
សហជាតវារៈ២៩
បច្ចយវារៈ២៩
 អនុលោម២៩
 បច្ចនីយៈ៤៤
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៤៦
 បច្ចនីយានុលោម៤៦
និស្សយវារៈ៤៧
សំសដ្ឋវារៈ៤៨
 អនុលោម៤៨
 បច្ចនីយៈ៤៩
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៤៩
 បច្ចនីយានុលោម៥០
សម្បយុត្តវារៈ៥០
បញ្ហាវារៈ៥០
 អនុលោម៥០
 បច្ចនីយៈ៦៨
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៩៣
 បច្ចនីយានុលោម៩៤
ឧបាទិន្នត្តិកៈ
បច្ចយវារៈ៩៦
 អនុលោម៩៦
 បច្ចនីយៈ១០៣
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១១២
 បច្ចនីយានុលោម១១២
និស្សយវារៈ១១២
សំសដ្ឋវារៈ១១៣
 អនុលោម១១៣
 បច្ចនីយៈ១១៨
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១២៥
 បច្ចនីយានុលោម១២៥
និស្សយវារៈ១២៦
សំសដ្ឋវារៈ១២៦
 អនុលោម១២៦
 បច្ចនីយៈ១២៧
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១២៨
 បច្ចនីយានុលោម១២៨
និស្សយុត្តវារៈ១២៨
បញ្ហាវារៈ១២៩
 អនុលោម១២៩
 បច្ចនីយៈ១៩៥
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២០១
 បច្ចនីយានុលោម២០២
សង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ
បដិច្ចវារៈ២០៤
បញ្ហាវារៈ២០៧
 អនុលោម២០៧
 បច្ចនីយៈ២៤៣
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២៤៧
 បច្ចនីយានុលោម២៤៧