វារៈ៤ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ ... វារៈ៤ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់ ដូចជា​ការរាប់​ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ​ដែរ។

ចប់ បច្ច​នីយៈ។


 [២១៥] វារៈ៦ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ សេចក្តី​បំប្រួញ។ ... វារៈ៦ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់ ដូចជា​ការរាប់​នូវ​អនុលោម​បច្ច​នីយៈ ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ​ដែរ។

ចប់ អនុ​លោម​បច្ចី​យៈ។


 [២១៦] វារៈ២ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ ... វារៈ៥ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់ ដូចជា​ការរាប់​នូវ​បច្ច​នី​យានុ​លោម ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ​ដែរ។

ចប់ បច្ច​នី​យានុ​លោម។
ចប់ បដិ​ច្ច​វារៈ។


សហជាត​វារៈ


 [២១៧] ឧបា​ទិ​ន្នុ​បា​ទា​និ​យធម៌ កើតជា​មួយ​នឹង​ឧបា​ទិ​ន្នុ​បា​ទា​និ​យធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ បដិ​ច្ច​វារៈ​ក្តី សហជាត​វារៈ​ក្តី ប្រហែលៗគ្នា។

ចប់ សហជាត​វារៈ។

ថយ | ទំព័រទី ១១២ | បន្ទាប់