[២២៣] វារៈ១១ ក្នុង​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៦ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​វិប្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [២២៤] វារៈ៧ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ ... វារៈ១១ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់ ដូចជា​ការរាប់ ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ​ដែរ។

ចប់ អនុលោម។


 [២២៥] ឧបា​ទិ​ន្នុ​បា​ទា​និ​យធម៌ ពឹងផ្អែក​នឹង​ឧបា​ទិ​ន្នុ​បា​ទា​និ​យធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ពឹងផ្អែក​នឹង​ឧបា​ទិ​ន្នុ​បាទា​និ​យក្ខ​ន្ធ១ ដែល​ជា​អហេតុកៈ ... ក្នុង​ខណៈ​នៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ ... មហាភូត១ របស់​ពួក​អសញ្ញ​សត្វ ... ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែក​នឹង​ចក្ខា​យតនៈ
ថយ | ទំព័រទី ១១៨ | បន្ទាប់