[២៣១] ឧបា​ទិ​ន្នុ​បា​ទា​និ​យធម៌ ពឹងផ្អែក​នឹង​ឧបា​ទិ​ន្នុ​បា​ទា​និ​យធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ ... ព្រោះ​នឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [២៣២] វារៈ៥ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៦ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៨ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៦ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៦ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៦ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៦ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១១ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៦ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១០ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៦ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៦ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៦ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​ដោយ​ពិស្តារ។ វារៈ៦ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ ... វារៈ៦ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​ដោយ​ពិស្តារ។ វារៈ៤ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ ... វារៈ៥ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ បច្ចយ​វារៈ។

ថយ | ទំព័រទី ១២៥ | បន្ទាប់