សេចក្តី​បំប្រួញ


បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់ ដូចជា​ការរាប់​នូវ​កុសល​ត្តិ​កៈ ដែល​លោក​រាប់​ហើយ តាមផ្លូវ​នៃ​ការ​ស្វាធ្យាយ​ដែរ។ ការរាប់​ក្នុង​ឧបា​ទិន្ន​ត្តិ​កៈ ដ៏​ជ្រាលជ្រៅ និង​ល្អិតល្អ​ជាង​ការរាប់​នូវ​កុសល​ត្តិ​កៈ​ទៅទៀត បណ្ឌិត កាល​មិន​វងេ្វង គប្បី​ធ្វើ​យ៉ាងនេះ ហើយ​រាប់​ចុះ។

ចប់ អនុលោម។


 [៣៩៥] ឧបា​ទិ​ន្នុ​បា​ទា​និ​យធម៌ ជា​បច្ច័យ នៃ​ឧបា​ទិ​ន្នុ​បា​ទា​និ​យធម៌ ដោយ​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ... ជា​បច្ច័យ ដោយ​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ... ជា​បច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ ... ជា​បច្ច័យ ដោយ​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ... ជា​បច្ច័យ ដោយ​បច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ... ជា​បច្ច័យ ដោយ​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ ... ជា​បច្ច័យ ដោយ​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ។
ថយ | ទំព័រទី ១៩៥ | បន្ទាប់