ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២០ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៤ ក្នុង​នោ​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២៤ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២៤ ក្នុង​នោ​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩។
 [៤២០] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២៤ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារ ដូចជា​ការរាប់​នូវ​បច្ច​នីយៈ ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ ដែល​លោក​ឲ្យ​ពិស្តារ​ហើយ​ដែរ។

ចប់ បច្ច​នីយៈ។


 [៤២១] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ... ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧។
ថយ | ទំព័រទី ២០១ | បន្ទាប់