ពាក្យ​ថា សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ ដូច្នេះ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ... ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧។

សេចក្តី​បំប្រួញ


បណ្ឌិត គប្បី​រាប់ ដូចជា​ការរាប់​នូវ​អនុលោម​បច្ច​នីយៈ ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ ដែល​លោក​បាន​ចែក​ហើយ​ដែរ។

ចប់ អនុលោម​បច្ច​នីយ។


 [៤២២] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ... ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥ ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​សម​ន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១១ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​បច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៨ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១២ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣
ថយ | ទំព័រទី ២០២ | បន្ទាប់