[៤៣០] អសង្កិ​លិ​ដ្ឋ​សង្កិលេសិក​ធម៌ អាស្រ័យ​អសង្កិ​លិ​ដ្ឋ​សង្កិលេសិក​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ក្តី អាស្រ័យ​អសង្កិ​លិ​ដ្ឋ​សង្កិលេសិក​ក្ខន្ធ១ ដែល​ជា​អហេតុកៈ មហាភូត១ របស់​ពួក​អសញ្ញ​សត្វ ក្នុង​ខណៈ​នៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ...។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ បណ្ឌិត គប្បី​ចែក ដូចជា​បទ​ដែល​លោក​ចែក​ហើយ ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ​ដែរ។ ក្នុង​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ សហជាត​វារៈ​ក្តី បច្ច័យ​វារៈ​ក្តី និស្សយ​វារៈ​ក្តី សំសដ្ឋ​វារៈ​ក្តី សម្បយុត្ត​វារៈ​ក្តី បណ្ឌិត គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារ​ចុះ។

បញ្ហា​វារៈ


 [៤៣១] សង្កិ​លិ​ដ្ឋ​សង្កិលេសិក​ធម៌ ជា​បច្ច័យ នៃ​សង្កិ​លិ​ដ្ឋ​សង្កិលេសិក​ធម៌ ដោយហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ពួក​ហេតុ ជា​សង្កិ​លិ​ដ្ឋ​សង្កិលេសិកៈ ជា​បច្ច័យ នៃ​សម្បយុត្ត​កក្ខន្ធ​ទាំងឡាយ ដោយហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។
ថយ | ទំព័រទី ២០៧ | បន្ទាប់