[៥២៩] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ... ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​បច្ច័យ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧។ ពាក្យ​ថា សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ ដូច្នេះ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ បណ្ឌិត គប្បី​ចែក​ដូចជា​ការរាប់ នូវ​អនុលោម​បច្ច​នីយៈ ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ ដែល​លោក​ចែក​ហើយ​ដែរ។

ចប់ អនុលោម​បច្ច​នីយៈ។


 [៥៣០] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ... ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៨ ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៣
ថយ | ទំព័រទី ២៤៧ | បន្ទាប់