[១១២] វិបាក​ធម៌ ច្រឡំ​ដោយ​វិបាក​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ ច្រឡំ​ដោយ​អហេតុក​វិ​បា​កក្ខន្ធ១ ខន្ធ២ ច្រឡំ​ដោយ​ខន្ធ២។ បទ​ទាំងអស់ បណ្ឌិត​ចែក​ផង​ចុះ។
 [១១៣] ក្នុង​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់ ដូចជា​ការរាប់​នូវ​បច្ច​នីយៈ ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ​ដែរ។

ចប់ បច្ច​នីយៈ។


 [១១៤] ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ ... ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់ ដូចជា​ការរាប់​នូវ​អនុលោម​បច្ច​នីយៈ ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ​ដែរ។

ចប់ អនុលោម​បច្ច​នីយៈ។

ថយ | ទំព័រទី ៤៩ | បន្ទាប់