[​៨៦​]​ ​ដល់​ពួក​យក្ខ​ ​ពួក​មហា​យក្ខ​ ​ពួក​សេនាបតី​ ​ពួក​មហា​សេនាបតី​ ​ដូចម្តេច​ខ្លះ​។​
​យក្ខ​ឈ្មោះ​ឥន្ទៈ១​ ​សោមៈ១​ ​វរុណៈ១​ ​ភារ​ទ្វា​ជៈ១​ ​ប​ជា​បតិ១​ ​ចន្ទ​នៈ១​ ​កាម​សេ​ដ្ឋៈ១​ ​កិ​ន្នុ​ឃ​ណ្ឌុ១​ ​និ​ឃ​ណ្ឌុ១​។​ ​បនា​ទៈ១​ ​ឱ​បម​ញ្ញៈ១​ ​ទេវ​សូ​តៈ១​ ​មាត​លិ១​ ​អ​តិច​សេ​នៈ១​ ​គន្ធ​ព្វៈ១​ ​ន​ឡោ​រាជៈ១​ ​ជនោ​ស​ភៈ១​។​ ​សា​តា​គិ​រៈ១​ ​ហេម​វតៈ១​ ​បុណ្ណ​កៈ១​ ​ក​រតិ​យៈ១​ ​គុលៈ១​ ​សិវ​កៈ១​ ​មុ​ច្ច​លិ​ន្ទៈ១​ ​វេស្សា​មិត្តៈ១​ ​យ​គន្ធ​រៈ១​។​ ​គោបា​លៈ១​ ​សុ​ប្ប​គេ​ធៈ១​ ​ហិរិ១​ ​នេត្តិ១​ ​មន្ទិ​យៈ១​ ​
ថយ | ទំព័រទី ១១៥ | បន្ទាប់