​ព្រះ​សទ្ធម្ម​នេះ​ក៏បាន​ ​ថា​ ​ឃើញ​នូវ​ព្រះ​សទ្ធម្ម​នេះ​ក៏បាន​ ​ថា​ ​ប្រកបដោយ​សេក្ខ​ញ្ញាណ​ក៏បាន​ ​ថា​ ​ប្រកបដោយ​សេក្ខ​វិជ្ជា​ក៏បាន​ ​ថា​ ​ដល់​ព្រម​នូវ​ធម្ម​ស្រោត​ក៏បាន​ ​ថា​ ​ជា​អរិយៈ​ ​អ្នកមាន​និ​ព្វេ​ធិ​ក​ប្ប​ញ្ញា​ក៏បាន​ ​ថា​ ​ឋិត​អែបនែប​ ​នូវ​ទ្វារ​នៃ​អមតៈ​ ​គឺ​ព្រះនិព្វាន​ក៏បាន​។​ ​ចប់​ ​សូត្រ​ទី៨​។​
 [​៩៤​]​ ​ទ្រង់​គង់នៅ​ជិត​ក្រុង​សាវត្ថី​.​.​.​.​ ​ក្នុង​ទីនោះ​ឯង​។​បេ​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ពួក​សមណៈ​ ​ឬ​ព្រាហ្មណ៍​ណាមួយ​ ​មិនកំណត់​ដឹង​នូវ​ជរា​ ​និង​មរណៈ​ ​មិនកំណត់​ដឹង​នូវ​ការ​កើតឡើង​ ​នៃជ​រា​ ​និង​មរណៈ​ ​មិនកំណត់​ដឹង​នូវ​ទី​រលត់​នៃជ​រា​ ​និង​មរណៈ​ ​មិនកំណត់​ដឹង​នូវ​បដិបទា​ ​ជា​ដំណើរ​ទៅកាន់​ទី​រលត់​ ​នៃជ​រា​និង​មរណៈ​។​ ​មិនកំណត់​ដឹង​នូវ​ជាតិ​។​បេ​។​ ​មិនកំណត់​ដឹង​នូវ​ភព​.​.​.​ ​ឧបាទាន​.​.​.​ ​តណ្ហា​.​.​.​ ​វេទនា​.​.​.​ ​ផស្សៈ​.​.​.​ ​ស​ឡាយ​ត​នៈ​.​.​.​ ​នាមរូប​ ​.​.​.​ ​វិញ្ញាណ​.​.​.​ ​នូវ​សង្ខារ​ទាំងឡាយ​ ​មិនកំណត់​ដឹង​នូវ​ការ​កើតឡើង​ ​នៃ​សង្ខារ​ ​មិនកំណត់​ដឹង​នូវ​ទី​រលត់​នៃ​សង្ខារ​ ​មិនកំណត់​ដឹង​នូវ​បដិបទា​ ​ជា​ដំណើរ​ទៅកាន់​ទី​រលត់​ ​នៃ​សង្ខារ​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​សមណៈ​ ​ឬ​ព្រាហ្មណ៍​ទាំង​នុ៎ះ​ ​តថាគត​ ​មិនបាន​សន្មត​ថា​ជា​សមណៈ​ ​ក្នុង​ពួក​សមណៈ​ផង​ ​មិនបាន​សន្មត​ថា​ជា​ព្រាហ្មណ៍​ ​ក្នុង​ពួក​ព្រាហ្មណ៍​ផង​ ​
ថយ | ទំព័រទី ៩៧ | បន្ទាប់