​មហា​បញ្ញ​វគ្គ​ ​ទី៧​


 ​[​៣៤២​]​ ​(​ធម៌​ ​៤​)​ ​តែង​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ច្រើន​។​
 ​[​៣៤៣​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ដ៏​ក្រាស់​។​ ​
 [​៣៤៤​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ដ៏​ធំ​ទូលាយ​។​ ​
 ​[​៣៤៥​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ដ៏​ជ្រៅ​។​
 ​[​៣៤៦​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ប្រមាណ​មិនបាន​។​
 ​[​៣៤៧​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ដូចជា​ផែនដី​។​
 ​[​៣៤៨​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ដ៏​ច្រើន​។​
 ​[​៣៤៩​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ឆាប់​។​
 ​[​៣៥០​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​រហ័ស​។​
 ​[​៣៥១​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ដ៏​រីករាយ​។​
 ​[​៣៥២​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ជាទី​ស្ទុះ​ទៅ​។​
 ​[​៣៥៣​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ដ៏​ក្លៀវក្លា​។​
 ​[​៣៥៤​]​ ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​ប្រាជ្ញា​ដ៏​មោះមុត​។​
ថយ | ទំព័រទី ២២៤ | បន្ទាប់