បិដកភាគ ៣៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣៩

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
ឈានសំយុត្ត
ឈានសំយុត្ត
អានាបានស្សតិសំយុត្ត
អានាបានស្សតិសំយុត្ត ឯកធម្មវគ្គ ទី ១
 ទុតិយវគ្គ ទី ២៣៥
សោតាបត្តិសំយុត្ត
សោតាបត្តិសំយុត្ត វេឡុទ្វារវគ្គ ទី១៦១
  រាជការាមវគ្គ ទី២១០៧
 សរកានិវគ្គ ទី ៣១២៦
 បុញ្ញតិសន្ទវគ្គ ទី ៤១៧៨
 សគាថកបុញ្ញាភិសន្ទវគ្គ ទី ៥១៩៨
 សប្បញ្ញវគ្គ ទី ៦២១០
 មហាបញ្ញវគ្គ ទី ៧២២៤
សច្ចសំយុត្ត
សច្ចសំយុត្ត សមាធិវគ្គ ទី ១២២៦
 ធម្មចក្កប្បវត្តនវគ្គ ទី ២២៣៩
 កោដិគាមវគ្គ ទី ៣២៦១
 សីសបាបណ្ណវគ្គ ទី៤២៧៣
 បបាតវគ្គ ទី ៥២៩០
 អភិសមយវគ្គ ទី ៦៣១២
 អាមកធញ្ញបេយ្យាល បឋមវគ្គ ទី ៧៣២២
 អាមកធញ្ញបេយ្យាល ទុតិយវគ្គ ទី៨៣២៧
 អាមកធញ្ញបេយ្យាល តតិយវគ្គ ទី ៩៣៣០
  អាមកធញ្ញបេយ្យាល ចតុត្ថវគ្គ ទី១០៣៣៣