បិដកភាគ ៤៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤៨

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
អង្គុត្តរនិកាយ អដ្ឋកនិបាត
នវមភាគ

បណ្ណាសក
បណ្ណាសក  មេត្តាវគ្គ ទី ១
 មហាវគ្គ ទី ២៤១
 គហបតិវគ្គ ទី ៣១០៨
 ទានវគ្គ ទី ៤៤៦០
 ឧបោសថវគ្គ ទី ៥១៨៣
បណ្ណាសកាសង្គហិតវគ្គ
បណ្ណាសកាសង្គហិតវគ្គ  សន្ធានវគ្គ ទី ១២២៩
 ចាលវគ្គ ទី ២២៦៦
 យមកវគ្គ ទី ៣៣០៥
 សតិវគ្គ ទី ៤៣៤៨
 វគ្គ ទី ៥៣៦៩