នេះ​ពួក​ធម៌​ជាកុសល។ ពួក​ធម៌​ជាកុសល តើ​ដូចម្តេច។ បុគ្គល​ចម្រើន​នូវ​មគ្គ ដើម្បី​ទៅ​កើត​ក្នុង​អរូបភព ព្រោះ​កន្លង​បង់​នូវ​អា​កិ​ញ្ចញ្ញា​យតនៈ ព្រោះ​លះបង់​សុខ​ផង ដោយ​អាការ​ទាំងពួង។បេ។ បាន​ដល់​ចតុត្ថជ្ឈាន ប្រកប​ដោយ​នេវ​សញ្ញា​នា​សញ្ញា​យត​នសញ្ញា ដ៏​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា ក្នុង​សម័យ​ណា ផស្សៈ ក៏​កើតមាន ក្នុង​សម័យ​នោះ។បេ។ សេចក្តី​មិន​រាយមាយ ក៏​កើតមាន ក្នុង​សម័យ​នោះ។បេ។ នេះ​ពួក​ធម៌​ជាកុសល។

ចប់ អរូបជ្ឈាន ៤ មាន​វារៈ ១៦។
ចប់ អរូបាវចរ​កុសល។


 [១៩៣] ពួក​ធម៌​ជាកុសល តើ​ដូចម្តេច។ ចិត្តជា​កាមាវចរ​កុសល កើតឡើង ជា​ចិត្ត​ច្រឡំ​ដោយ​សោមនស្ស ប្រកបដោយ​ញាណ​ដ៏​ថោកទាប។បេ។ ជា​កណ្តាល។បេ។ ដ៏​ឧត្តម។បេ។ មាន​ឆន្ទៈ​ជា​អធិបតី។បេ។ មាន​វីរិយៈ​ជា​អធិបតី។បេ។ មានចិត្តជា​អធិបតី។បេ។ មាន​វីមំសា​ជា​អធិបតី។បេ។ មាន​ឆន្ទៈ​ជា​អធិបតី​ដ៏​ថោកទាប។បេ។ ជា​កណ្តាល។បេ។ ដ៏​ឧត្តម។បេ។
ថយ | ទំព័រទី ១៤៣ | បន្ទាប់