អតីត ខន្ធា​តិក​ថា


 [៣៨៩] ខន្ធ​ទាំងឡាយ​ជា​អតីត​ឬ។ អើ។ អតីត​មាន​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ អាយតនៈ​ជា​អតីត​ឬ។ អើ។ អតីត​មាន​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ ធាតុ​ជា​អតីត​ឬ។ អើ។ អតីត​មាន​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ ខន្ធ ធាតុ អាយតនៈ ជា​អតីត​ឬ។ អើ។ អតីត​មាន​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។
 [៣៩០] ខន្ធ​ទាំងឡាយ​ជា​អនាគត​ឬ។ អើ។ អនាគត​មាន​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ អាយតនៈ​ជា​អនាគត​ឬ។ អើ។ អនាគត​មាន​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ ធាតុ​ជា​អនាគត​ឬ។ អើ។ អនាគត​មាន​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ ខន្ធ ធាតុ អាយតនៈ ជា​អនាគត​ឬ។ អើ។ អនាគត​មាន​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។
 [៣៩១] ខន្ធ​ទាំងឡាយ​ជា​បច្ចុប្បន្ន បច្ចុប្បន្ន​មាន​ឬ។
ថយ | ទំព័រទី ២៦៦ | បន្ទាប់