បិដកភាគ ៨៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៤

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
កថាវត្ថុ បឋមភាគ
មហាបណ្ណាសកៈ

មហាវគ្គ
បុគ្គលកថា
បរិហានិកថា១៣៧
ព្រហ្មចរិយកថា១៨០
ឱធិសោកថា១៩៧
ជហតិកថា២០៨
សព្វមត្ថីតិកថា២១៨
អតីត ខន្ធាតិកថា២៦៦
ឯកច្ចមត្ថីតិកថា២៧៥
សតិប្បដ្ឋានកថា២៨២
ហេវត្ថីតិកថា២៨៩