សាសនា​កថា


 [៤០២] សាសនា គេ​ធ្វើជា​ថ្មី(១) បាន​ដែរ​ឬ។ អើ។ សតិ​ប្ប​ដ្ឋាន គេ​ធ្វើជា​ថ្មី​បាន​ដែរ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ សាសនា គេ​ធ្វើជា​ថ្មី​បាន​ដែរ​ឬ។ អើ។ សម្ម​ប្ប​ធាន។បេ។ ឥទិ្ធ​បាទ។បេ។ ឥន្រ្ទិយ។បេ។ ពលៈ។បេ។ ពោជ្ឈង្គៈ គេ​ធ្វើជា​ថ្មី​បាន​ដែរ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ អកុសល គេ​ធ្វើ​ក្នុង​កាលមុន កុសល គេ​ធ្វើ​ក្នុង​កាល​ជា​ខាងក្រោយ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ អំពើ​ប្រកបដោយ​អាសវៈ។បេ។ គួរ​ដល់​សញ្ញោជនៈ គួរ​ដល់​គន្ថៈ គួរ​ដល់​ឱឃៈ គួរ​ដល់​យោ​គៈ គួរ​ដល់​នី​វរ​ណៈ ដែល​បរា​មា​សៈ​គប្បី​សា្ទប​អង្អែល ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន។បេ។ ប្រកបដោយ​កិលេស គេ​ធ្វើ​ក្នុង​កាលមុន អំពើ​មិន​ប្រកបដោយ​កិលេស គេ​ធ្វើ​ក្នុង​កាល​ជា​ខាងក្រោយ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។
 [៤០៣] បុគ្គល​ណាមួយ ធ្វើ​សាសនា​របស់​ព្រះ​តថាគត ជាថ្មី​មាន​ដែរ​ឬ។ អើ។ បុគ្គល​ណាមួយ ធ្វើស​តិ​ប្ប​ដ្ឋាន​ជាថ្មី មាន​ដែរ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ បុគ្គល​ណាមួយ ធ្វើ​សម្ម​ប្ប​ធាន។បេ។ ឥទ្ធិបាទ។បេ។ ឥន្ទ្រិយ។បេ។ ពលៈ។បេ។ ពោជ្ឈង្គៈ​ជាថ្មី មាន​ដែរ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។
(១) សំដៅយក​ការ​សង្គាយនា​ទាំង ៣ លើក​ខាងដើម គឺ​សង្គាយនា​ទី១ ទី២ ទី៣។
ថយ | ទំព័រទី ២៣១ | បន្ទាប់