អរិយ​រូប​កថា


 [១៣៧] អរិយ​រូប(១) អាស្រ័យ​មហាភូតរូប​ដែរ​ឬ។ អើ។ អរិយ​រូប ជាកុសល​ឬ។ អើ។ មហាភូតរូប ជាកុសល​ដែរ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ មហាភូតរូប ជា​អព្យាក្រឹត​ឬ។ អើ។ អរិយ​រូប ជា​អព្យាក្រឹត​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ អរិយ​រូប អាស្រ័យ​មហាភូតរូប​ដែរ​ឬ។ អើ។ អរិយ​រូប មិន​មាន​អាសវៈ មិន​មានប្រយោជន៍​ដល់​សញ្ញោជនៈ ដែល​គន្ថៈ​មិន​គប្បី​ដោត​ក្រង ដែល​ឱឃៈ​មិន​គប្បី​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង ដែល​យោ​គៈ​មិន​គប្បី​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង មិនជា​ប្រយោជន៍​ដល់​នី​វរ​ណៈ ដែល​បរា​មា​សៈ​មិន​គប្បី​ស្ទាបអង្អែល មិនជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន មិន​គួរ​ដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង​ទេ​ឬ។ អើ។ មហាភូតរូប មិន​មាន​អាសវៈ។បេ។ មិន​គួរ​ដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង​ទេ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ មហាភូតរូប ប្រកបដោយ​អាសវៈ ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​សញ្ញោជនៈ។បេ។ គួរ​ដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង​ដែរ​ឬ។ អើ។ អរិយ​រូប ប្រកបដោយ​អាសវៈ ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​សញ្ញោជនៈ។បេ។ គួរ​ដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង​ដែរ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។
(១) ប្រែថា រូប​នៃ​ព្រះ​អរិយៈ​ទាំងឡាយ ឬថា រូប​ដ៏​ប្រសើរ។ អដ្ឋកថា។
ថយ | ទំព័រទី ៧៩ | បន្ទាប់