បិដកភាគ ៩០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩០

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
យមកៈ ចតុត្ថភាគ


អនុសយយមកៈ
បរិញ្ញាវារៈ
បហីនវារៈ១០៥
ឧប្បជ្ជនវារៈ២០០
ធាតុវារៈ២០២