បិដកភាគ ៤៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤៧

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
អង្គុត្តរនិកាយ សត្តកនិបាត
អដ្ឋមភាគ

បឋមបណ្ណាសក
បឋមបណ្ណាសក  ធនវគ្គ ទី ១
 អនុសយវគ្គ ទី ២១៤
 វជ្ជិវគ្គ ទី ៣២៧
 ទេវតាវគ្គ ទី ៤៥២
 មហាយញ្ញវគ្គ ទី ៥៧៤
បណ្ណាសកាសង្គហិតវគ្គ
បណ្ណាសកាសង្គហិតវគ្គ  អព្យាកតវគ្គ ទី ១១២៥
 មហាវគ្គ ទី ២១៨២
 វិនយវគ្គ ទី ៣២៥៥
 វគ្គាសង្គហិតសុត្តន្ត២៦២