បិដកភាគ ៧៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៩

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
ធម្មសង្គណិ ទុតិយភាគ
រូបក័ណ្ឌ
អព្យាកតៈ  រូបសង្គហៈ មាតិកា
 ឯកកនិទ្ទេស១៩
 ទុកនិទ្ទេស២០
 តិកនិទ្ទេស៧២
 ចតុក្កនិទ្ទេស៩៧
 បញ្ចកាទិនិទ្ទេស១១៥
និក្ខេបក័ណ្ឌ
តិកនិក្ខេប១២១
ហេតុគោច្ឆកនិក្ខេប១៣៩
ចូឡន្តរទុកនិក្ខេប១៤៩
អាសវគោច្ឆកនិក្ខេប១៥៤
សញ្ញោជនគោច្ឆកនិក្ខេប១៥៩
គន្ថគោច្ឆកនិក្ខេប១៦៩
ឱឃគោច្ឆកនិក្ខេប១៧៦
យោគគោច្ឆកនិក្ខេប១៧៦
នីវរណគោច្ឆកនិក្ខេប១៧៦
បរាមាសគោច្ឆកនិក្ខេប១៨៤
មហន្តរទុកនិក្ខេប១៨៧
ឧបាទានគោច្ឆកនិក្ខេប១៩២
កិលេសគោច្ឆកនិក្ខេប១៩៧
បិដ្ឋិទុកនិក្ខេប២១១
សុត្តន្តិកទុកនិក្ខេប២២២
អត្ថុទ្ធារក័ណ្ឌ
តិកអត្ថុទ្ធារៈ២៤២
ហេតុគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៥៨
ចូឡន្តរទុកអត្ថុទ្ធារៈ២៦៣
អាសវគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៦៥
សញ្ញោជនគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៦៨
គន្ថគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៧២
ឱឃគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៧៥
យោគគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៧៥
នីវរណគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៧៥
បរាមាសគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៧៨
មហន្តរទុកអត្ថុទ្ធារៈ២៨១
ឧបាទានគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៨៥
កិលេសគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៨៨
បិដ្ឋិគោច្ឆកអត្ថុទ្ធារៈ២៩២