បិដកភាគ ៨១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨១

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
វិភង្គ ទុតិយភាគ


បច្ចយាការវិភង្គ
បច្ចយាការវិភង្គ  សុត្តន្តភាជនីយ
 អភិធម្មមាតិកា
 អកុសលនិទ្ទេស១៩
 កុសលនិទ្ទេស៧៥
 អព្យាកតនិទ្ទេស៨៧
 អវិជ្ជាមូលកកុសលនិទ្ទេស១១២
 កុសលមូលកវិបាកនិទ្ទេស១១៩
 អកុសលមូលកវិបាកនិទ្ទេស១២៥
សតិប្បដ្ឋានវិភង្គ
សតិប្បដ្ឋានវិភង្គ  សុត្តន្តភាជនីយ១៣១
 អភិធម្មភាជនីយ១៥៥
 បញ្ហាបុច្ឆកៈ១៦២
 សុត្តន្តភាជនីយ១៦៧
 អភិធម្មភាជនីយ១៧៤
 បញ្ហាបុច្ឆកៈ១៨៣
ឥទ្ធិបាទវិភង្គ
ឥទ្ធិបាទវិភង្គ  សុត្តន្តភាជនីយ១៨៧
 អភិធម្មភាជនីយ១៩៥
 បញ្ហាបុច្ឆកៈ២០៤
ពោជ្ឈង្គវិភង្គ
ពោជ្ឈង្គវិភង្គ  សុត្តន្តភាជនីយ២០៩
 អភិធម្មភាជនីយ២១៤
 បញ្ហាបុច្ឆកៈ២២១
មគ្គវិភង្គ
មគ្គវិភង្គ  សុត្តន្តភាជនីយ២២៦
 អភិធម្មភាជនីយ២៣០
 បញ្ហាបុច្ឆកៈ២៤០
ឈានវិភង្គ
ឈានវិភង្គ   សុត្តន្តភាជនីយ២៤៥
 អភិធម្មភាជនីយ២៩១
 បញ្ហាបុច្ឆកៈ៣០៥
អប្បមញ្ញាវិភង្គ
អប្បមញ្ញាវិភង្គ  សុត្តន្តភាជនីយ៣១២
 អភិធម្មភាជនីយ៣២២
 បញ្ហាបុច្ឆកៈ៣៣៦