បិដកភាគ ៩៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៧

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
បដ្ឋាន តតិយភាគ
អនុលោមមត្តិកប្បដ្ឋាន ខាងចុង


វិតក្កត្តិកៈ
បដិច្ចវារៈ
 អនុលោម
 បច្ចនីយៈ៣៩
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៦៦
 បច្ចនីយានុលោម៦៦
បច្ចយវារៈ៦៦
 អនុលោម៦៦
 បច្ចនីយៈ៧២
សំសដ្ឋវារៈ៧៤
 អនុលោម៧៤
 បច្ចនីយៈ៨១
បញ្ហាវារៈ៨២
 អនុលោម៨២
 បច្ចនីយៈ២៣០
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២៣០
 បច្ចនីយានុលោម២៤១
បីតិត្តិកៈ
បដិច្ចវារៈ២៤៣
 អនុលោម២៤៣
 បច្ចនីយៈ២៤៧
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២៥២
 បច្ចនីយានុលោម២៥២
បញ្ហាវារៈ២៥៣
 អនុលោម២៥៣
 បច្ចនីយៈ២៩៤
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២៩៩
 បច្ចនីយានុលោម១៩៩
ទស្សនត្តិកៈ
បដិច្ចវារៈ៣០១
 អនុលោម៣០១
 បច្ចនីយៈ៣១០
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៣១១
 បច្ចនីយានុលោម៣១៩
សហជាតវារៈ៣២០
បច្ចយវារៈ៣២០
 អនុលោម៣២០
 បច្ចនីយៈ៣២៨
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៣៣៨
 បច្ចនីយានុលោម៣៣៨
សំសដ្ឋវារៈ៣៣៩
 អនុលោម៣៣៩
 បច្ចនីយៈ៣៤១
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៣៤៣
 បច្ចនីយានុលោម៣៤៣
សម្បយុត្តវារៈ៣៤៤
បញ្ហាវារៈ៣៤៤
 អនុលោម៣៤៤
 បច្ចនីយៈ៣៨៣
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៣៨៨
 បច្ចនីយានុលោម៣៨៨