បិដកភាគ ១០៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៤

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
បដ្ឋាន ឯកាទសមភាគ
អនុលោមទុកប្បដ្ឋាន


ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ
បដិច្ចវារៈ
បច្ចយវារៈ
សំសដ្ឋវារៈ១១
បញ្ហាវារៈ១៤
ភាវនាយបហាតព្វហេតុទុកៈ
បដិច្ចវារៈ៣៣
បញ្ហាវារៈ៣៣
សវិតក្កទុកៈ
បដិច្ចវារៈ៤១
បច្ចយវារៈ៤៦
សំសដ្ឋវារៈ៥០
បញ្ហាវារៈ៥១
សវិចារទុកៈ
បដិច្ចវារៈ៧២
សប្បីតិកទុកៈ
បដិច្ចវារៈ៧២
បច្ចយវារៈ៧៦
សំសដ្ឋវារៈ៧៧
បញ្ហាវារៈ៧៨
បីតិសហគតទុកៈ
បដិច្ចវារៈ៩៦
សុខសហគតទុកៈ
បដិច្ចវារៈ៩៧
បញ្ហាវារៈ៩៩
ឧបេក្ខាសហគតទុកៈ
បដិច្ចវារៈ១០៧
បច្ចយវារៈ១១៤
សំសដ្ឋវារៈ១១៥
បញ្ហាវារៈ១១៦
កាមាវចរទុកៈ
បដិច្ចវារៈ១២៤
បច្ចយវារៈ១២៨
សំសដ្ឋវារៈ១៣២
បញ្ហាវារៈ១៣៣
រូបាវចរទុកៈ
បដិច្ចវារៈ១៤៩
បច្ចយវារៈ១៥៥
សំសដ្ឋវារៈ១៥៩
បញ្ហាវារៈ១៦០
អរូបាវចរទុកៈ
បដិច្ចវារៈ១៧៦
បច្ចយវារៈ១៨០
សំសដ្ឋវារៈ១៨៣
បញ្ហាវារៈ១៨៣
បរិយាបន្នទុកៈ
បដិច្ចវារៈ១៩៧
កាមាវចរទុកៈ
បដិច្ចវារៈ១៩៧
បច្ចយវារៈ២០១
សំសដ្ឋវារៈ២០៤
បញ្ហាវារៈ២០៥
និយតទុកៈ
បដិច្ចវារៈ២១៥
បញ្ហាវារៈ២១៥
សឧត្តរទុកៈ
បដិច្ចវារៈ២២៦
សរណទុកៈ
បដិច្ចវារៈ២២៧
បច្ចយវារៈ២២៨
បញ្ហាវារៈ២៣០