បិដកភាគ ៨៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៧

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
យមកៈ បឋមភាគ


មូលយមកៈ
ឧទ្ទេសវារៈ
និទ្ទេសវារៈ១០
 កុសលធម្មនិទ្ទេស១០
 អកុសលធម្មនិទ្ទេស១៤
 អព្យាកតធម្មនិទ្ទេស១៩
 នាមធម្មនិទ្ទេស២៣
ខន្ធយមកៈ
បណ្ណត្តិវារៈ២៨
 ឧទ្ទេសវារៈ២៨
 និទ្ទេសវារៈ៣៤
  បទសោធនវារៈ៣៤
  បទសោធនមូលចក្កវារៈ៣៥
  សុទ្ធក្ខន្ធវារៈ៤៣
  សុទ្ធក្ខន្ធមូលចក្កវារៈ៤៥
បវត្តិវារៈ៥៣
 ឧប្បាទវារៈ៥៣
 និរោធវារៈ៧៨
 ឧប្បាទនិរោធវារៈ១០០
បរិញ្ញាវារៈ១២០
អាយតនយមកៈ
បណ្ណត្តិវារៈ១២៥
 ឧទ្ទេសវារៈ១២៥
 និទ្ទេសវារៈ១៣១
  បទសោធនវារៈ១៣១
  បទសោធនមូលចក្កវារៈ១៣៥
  សុទ្ធាយតនវារៈ១៣៧
  សុទ្ធាយតនមូលចក្កវារៈ១៣៩
បវត្តិវារៈ១៤១
 ឧប្បាទវារៈ១៤១
 និរោធវារៈ២៦៩
 ឧប្បាទនិរោធវារៈ៣៦៨
បរិញ្ញាវារៈ៤២៥