បិដកភាគ ៨៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៣

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក ធាតុកថា
មាតិកា
សង្គហាសង្គហបទនិទ្ទេស
សង្គហិតេន អសង្គហិតបទនិទ្ទេស៥៤
អសង្គហិតេន សង្គហិតបទនិទ្ទេស៥៧
សង្គហិតេន សង្គហិតបទនិទ្ទេស៦៤
អសង្គហិតេន អសង្គហិតបទនិទ្ទេស៦៧
សម្បយោគវិប្បយោគបទនិទ្ទេស៨៦
សម្បយុត្តេន វិប្បយុត្តបទនិទ្ទេស១១៣
វិប្បយុត្តេន សម្បយុត្តបទនិទ្ទេស១១៨
សម្បយុត្តេន សម្បយុត្តបទនិទ្ទេស១១៩
វិប្បយុត្តេន វិប្បយុត្តបទនិទ្ទេស១៣១
សង្គហិតេន សម្បយុត្តវិប្បយុត្តបទនិទ្ទេស១៥៣
សម្បយុត្តេន សង្គហិតាសង្គហិតបទនិទ្ទេស១៥៩
អសង្គហិតេន សម្បយុត្តវិប្បយុត្តបទនិទ្ទេស១៧១
វិប្បយុត្តេន សង្គហិតាសង្គហិតបទនិទ្ទេស១៨០
អភិធម្មបិដក បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ
ឧទ្ទេសវារៈ
ខន្ធប្បញ្ញត្តិ២១១
អាយតនប្បញ្ញត្តិ២១១
ធាតុប្បញ្ញត្តិ២១២
សច្ចប្បញ្ញត្តិ២១២
ឥន្រ្ទិយប្បញ្ញត្តិ២១៣
បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ២១៣
ឯកកមាតិកា២១៤
ទុកមាតិកា២១៦
តិកមាតិកា២១៧
ចតុក្កមាតិកា២១៩
បញ្ចកមាតិកា២២៤
ឆក្កមាតិកា២២៦
សត្តមាតិកា២២៨
អដ្ឋកមាតិកា២២៨
នវកមាតិកា២២៩
ទសកមាតិកា២២៩
ឧន្ទេសវារៈ
ឯកកនិទ្ទេស២៣០
ទុកនិទ្ទេស២៤៧
តិកនិទ្ទេស២៦៧
ចតុក្កនិទ្ទេស២៩៨
បញ្ចកនិទ្ទេស៣៦៣
ឆក្កនិទ្ទេស៣៧៩
សត្តកនិទ្ទេស៣៨១
អដ្ឋកនិទ្ទេស៣៨៦
នវកនិទ្ទេស៣៨៦
ទសកនិទ្ទេស៣៨៩