បិដកភាគ ៧៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៧

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ
ពុទ្ធវង្ស
រតនចង្កមក័ណ្ឌ
ទីបង្ករពុទ្ធវង្ស ទី ១២១
កោណ្ឌញ្ញពុទ្ធវង្ស ទី ២៥៩
មង្គលពុទ្ធវង្ស ទី៣៦៦
សុមនពុទ្ធវង្ស ទី ៤៧៤
រេវតពុទ្ធវង្ស ទី ៥៨២
សោភិតពុទ្ធវង្ស ទី ៦៨៩
អនោមទស្សិពុទ្ធវង្ស ទី ៧៩៧
បទុមពុទ្ធវង្ស ទី ៨១០៤
នារទពុទ្ធវង្ស ទី ៩១១២
បទុមុត្តរពុទ្ធវង្ស ទី ១០១២០
សុមេធពុទ្ធវង្ស ទី ១១១២៨
សុជាតពុទ្ធវង្ស ទី ១២១៣៥
បិយទស្សិពុទ្ធវង្ស ទី ១៣១៤៣
អត្ថទស្សិពុទ្ធវង្ស ទី ១៤១៥០
ធម្មទស្សិពុទ្ធវង្ស ទី ១៥១៥៧
សិទ្ធត្ថពុទ្ធវង្ស ទី ១៦១៦៤
តិស្សពុទ្ធវង្ស ទី ១៧១៧១
បុស្សពុទ្ធវង្ស ទី ១៨១៧៨
វិបស្សិពុទ្ធវង្ស ទី ១៩១៨៤
សិខិពុទ្ធវង្ស ទី ២០១៩១
វេស្សភូពុទ្ធវង្ស ទី ២១១៩៨
កក្កុសន្ធពុទ្ធវង្ស ទី ២២២០៦
កោនាគមនពុទ្ធវង្ស ទី ២៣២១២
កស្សបពុទ្ធវង្ស ទី ២៤២២០
គោតមពុទ្ធវង្ស ទី ២៥២២៨
ពុទ្ធប្បកិណ្ណកក័ណ្ឌ២៣៣
ធាតុភាជនីយកថា២៣៦
សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ
ចរិយាបិដក

ទានបារមិតា
អកិត្តិចរិយា ទី ១២៤០
សង្ខព្រាហ្មណចរិយា ទី ២២៤២
កុរុធម្មចរិយា ទី ៣២៤៤
មហាសុទស្សនចរិយា ទី ៤២៤៥
មហាគោវិន្ទចរិយា ទី ៥២៤៧
នេមិរាជចរិយា ទី ៦២៤៨
ចន្ទកុមារចរិយា ទី ៧២៤៩
សិវិរាជចរិយា ទី ៨២៥០
វេស្សន្តរចរិយា ទី ៩២៥៣
សសបណ្ឌិតចរិយា ទី ១០២៦៣
សីលបារមិតា
សីលវនាគចរិយា ទី ១២៦៧
ភូរិទត្តចរិយា ទី ២២៦៩
ចមេ្បយ្យចរិយា ទី ៣២៧០
ចូឡពោធិចរិយា ទី ៤២៧២
មហិសរាជចរិយា ទី ៥២៧៤
រុរុមិគចរិយា ទី ៦២៧៥
មាតង្គចរិយា ទី ៧២៧៨
ធម្មទេវបុត្តចរិយា ទី ៨២៧៩
ជយទិសចរិយា ទី ៩២៨០
សង្ខបាលចរិយា ទី ១០២៨២
នេក្ខម្មាទិបារមិតា
យុធញ្ជយចរិយា ទី ១២៨៤
សោមនស្សចរិយា ទី ២២៨៥
អយោឃរចរិយា ទី ៣២៨៨
ភឹសចរិយា ទី ៤២៩០
សោណនន្ទបណ្ឌិតចរិយា ទី ៥២៩១
មូគផក្ខចរិយា ទី ៦២៩៣
កបិលរាជចរិយា ទី ៧២៩៦
សច្ចសវ្ហយបណ្ឌិតចរិយា ទី ៨២៩៧
វដ្តកបោតកចរិយា ទី ៩២៩៧
មច្ឆរាជចរិយា ទី ១០២៩៩
កណ្ហទីបាយនចរិយា ទី ១១៣០១
សុតសោមចរិយា ទី ១២៣០៤
សុវណ្ណសាមចរិយា ទី ១៣៣០៥
ឯករាជចរិយា ទី ១៤៣០៦
មហាលោមហំសចរិយា ទី ១៥៣០៧
សមោធានកថា៣១០