បិដកភាគ ៣៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣៥

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
បឋមបណ្ណាសកៈ
អនិច្ចវគ្គ
សឡាយតនវគ្គ បឋមបណ្ណាសកៈ  អនិច្ចវគ្គ ទី ១
 យមកវគ្គ ទី ២១៣
 សព្វវគ្គ ទី ៣៣៣
 ជាតិធម្មវគ្គ ទី ៤៥៩
 អនិច្ចវគ្គ ទី ៥៦៣
ទុតិយបណ្ណាសកៈ
អវិជ្ជាវគ្គ
សឡាយតនវគ្គ ទុតិយបណ្ណាសកៈ  អវិជ្ជាវគ្គ ទី ១៦៩
 មិគជាលវគ្គ ទី ២៧៧
 គិលានវគ្គ ទី ៣១០០
 ឆន្នវគ្គ ទី ៤១១៩
 ឆឡវគ្គ ទី ៥១៥៤
តតិយបណ្ណាសកៈ
យោគក្ខេមិវគ្គ
សឡាយតនវគ្គ តតិយបណ្ណាសកៈ យោគក្ខេមិវគ្គ ទី ១១៩០
 លោកកាមគុណវគ្គ ទី ២២០៦
 គហបតិវគ្គ ទី ៣២៤៩
 ទេវទហវគ្គ ទី ៤២៨៥
  នវបុរាណវគ្គ ទី៥៣០៥
ចតុត្ថបណ្ណាសកៈ
នន្ទិក្ខយវគ្គ
សឡាយតនវគ្គ ចតុត្ថបណ្ណាសកៈ នន្ទិក្ខយវគ្គ ទី ១៣២៧
 សដ្ឋីបេយ្យាលវគ្គ ទី២៣៤១
 សមុទ្ទវគ្គ ទី ៣៣៥៩
 អាសីវិសវគ្គ ទី ៤៣៩២