បិដកភាគ ៤០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤០

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ

អង្គុត្តរនិកាយ ឯកនិបាត
បឋមភាគ

បាលិសម្តែងអំពីធម៌ពួកមួយៗ ជាដើម
បាលិពួកធម៌មួយ ៗ ជាដើម វគ្គ ទី ១
 វគ្គ ទី ២
 វគ្គ ទី ៣
 វគ្គ ទី ៤១២
 វគ្គ ទី ៥១៤
 វគ្គ ទី ៦១៩
 វគ្គ ទី ៧២២
 វគ្គ ទី ៨២៦
 វគ្គ ទី ៩៣០
 វគ្គ ទី ១០៣៤
 វគ្គ ទី ១១៤៣
 វគ្គ ទី ១២៤៦
ឯកបុគ្គលបាលិ
ឯកបុគ្គលបាលិ បុគ្គលវគ្គ៤៩
ឯតទគ្គបាលិ
ឯតទគ្គបាលិ វគ្គ ទី ១៥៣
 វគ្គ ទី ២៥៣
 វគ្គ ទី ៣៥៤
 វគ្គ ទី ៤៥៥
 វគ្គ ទី ៥៥៥
 វគ្គ ទី ៦៥៦
 វគ្គ ទី ៧៥៧
អដ្ឋានបាលិ
អដ្ឋានបាលិ វគ្គ ទី ១៥៩
 វគ្គ ទី ២៦២
 វគ្គ ទី ៣៦៥
ឯកធម្មាទិបាលិ ដទៃទៀត
ឯកធម្មាទិបាលិ ដទៃទៀត វគ្គ ទី ១៦៨
 វគ្គ ទី ២៦៩
 វគ្គ ទី ៣៧៥
 វគ្គ ទី ៤៨០
បសាទករធម្មាទិបាលិ
បសាទករធម្មាទិបាលិ៨៧
សុត្តន្តបិដក
អង្គុត្តរនិកាយ ទុកនិបាត

បឋមបណ្ណាសក
បឋមបណ្ណាសក កម្មករណវគ្គ ទី ១១០៤
 អធិករណវគ្គ ទី ២១១៤
 ពាលវគ្គ ទី ៣១៣១
សមចិត្តវគ្គ ទី ៤១៣៦
 បរិសវគ្គ ទី ៥១៥៦
ទុតិយបណ្ណាសក
ទុតិយបណ្ណាសក បុគ្គលវគ្គ ទី ១១៧១
 សុខវគ្គ ទី ២១៧៨
 សនិមិត្តវគ្គ ទី ៣១៨៣
 ធម្មវគ្គ ទី ៤១៨៦
 ពាលវគ្គ ទី ៥១៨៨
តតិយបណ្ណាសក
តតិយបណ្ណាសក អាសាវគ្គ ទី ១១៩៥
 អាយាចនវគ្គ ទី ២១៩៨
 ទានវគ្គ ទី ៣២០៥
 សន្ថារវគ្គ ទី ៤២០៨
 សមាបត្តិវគ្គ ទី ៥២១២
ពួកសូត្រដែលមិនបានសង្រ្គោះក្នុងបណ្ណាសក
ពួកសូត្រមិនបានសង្រ្គោះក្នុងបណ្ណាសក២១៦