បិដកភាគ ៦៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦៩

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ភិទាមគ្គ
បឋមភាគ
ញាណកថាមាតិកុទ្ទេស
មហាវគ្គ ញាណកថា
ញាណកថានិទ្ទេស
សុតមយញ្ញាណនិទ្ទេស
អភិញ្ញេយ្យនិទ្ទេស
បរិញ្ញេយ្យនិទ្ទេស៤៩
បហាតព្វនិទ្ទេស៥៧
ភាវេតព្វនិទ្ទេស៦១
សច្ឆិកាតព្វនិទ្ទេស៧៨
ហានភាគិយចតុក្កនិទ្ទេស៨០
លក្ខណត្តិកនិទ្ទេស៨៤
អរិយសច្ចចតុក្កៈ
ទុក្ខសច្ចនិទ្ទេស៨៤
សមុទយសច្ចនិទ្ទេស៨៤
និរោធសច្ចនិទ្ទេស៨៤
មគ្គសច្ចនិទ្ទេស៨៤
សច្ចបកិណ្ណកៈ៨៥
សីលមយញ្ញាណនិទ្ទេស៩៦
សមាធិភាវនាមយញ្ញាណនិទ្ទេស១០៩
ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណនិទ្ទេស១១៣
សមសនញ្ញាណនិទ្ទេស១២០
ឧទយព្វយញ្ញាណនិទ្ទេស១២៣
ភង្គានុបស្សនាញាណនិទ្ទេស១២៩
អាទីនវញ្ញាណនិទ្ទេស១៣២
សង្ខារុបេក្ខាញាណនិទ្ទេស១៣៥
គោត្រភូញាណនិទ្ទេស១៤៧
មគ្គញ្ញាណនិទ្ទេស១៥៥
ផលញ្ញាណនិទ្ទេស១៥៩
វិមុត្តិញ្ញាណនិទ្ទេស១៦២
បច្ចវេក្ខណញ្ញាណនិទ្ទេស១៦៤
វត្ថុនានត្តញ្ញាណនិទ្ទេស១៦៩
គោចរនានត្តញ្ញាណនិទ្ទេស១៦៩
ចរិយានានត្តញ្ញាណនិទ្ទេស១៧៨
ភូមិនានត្តញ្ញាណនិទ្ទេស១៩២
ធម្មនានត្តញ្ញាណនិទ្ទេស១៩៣
ញាណបញ្ចកនិទ្ទេស១៩៩
បដិសម្ភិទាញាណនិទ្ទេស២០០
ញាណត្តយនិទ្ទេស២០៨
អានន្តរិកសមាធិញ្ញាណនិទ្ទេស២១០
អរណវិហារញ្ញាណនិទ្ទេស២២១
និរោធសមាបត្តិញ្ញាណនិទ្ទេស២២៣
បរិនិព្វានញ្ញាណនិទ្ទេស២៣០
សមសីសត្ថញ្ញាណនិទ្ទេស២៣១
សល្លេខត្ថញ្ញាណនិទ្ទេស២៣៤
វិរិយារម្ភញ្ញាណនិទ្ទេស២៣៦
អត្ថសន្ទស្សនញ្ញាណនិទ្ទេស២៣៨
ទស្សនបរិសុទ្ធិញ្ញាណនិទ្ទេស២៣៩
ខន្តិញ្ញាណបរិយោគាហណញ្ញាណនិទ្ទេស២៤០
បទេសវិហារញ្ញាណនិទ្ទេស២៤២
វិវដ្ដញ្ញាណនិទ្ទេស២៤៤
ឥទ្ធិវិធញ្ញាណនិទ្ទេស២៥១
សោតធាតុវិសុទ្ធិញ្ញាណនិទ្ទេស២៥៣
ចេតោបរិយញ្ញាណនិទ្ទេស២៥៥
បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណនិទ្ទេស២៥៧
ទិព្វចក្ខុញ្ញាណនិទ្ទេស២៥៩
អសវក្ខយញ្ញាណនិទ្ទេស២៦១
សច្ចញ្ញាណចតុក្កទ្វយនិទ្ទេស២៦១
សុទ្ធិកបដិសម្ភិទាញាណនិទ្ទេស២៦៨
ឥន្រ្ទិយបរោបរិយត្តញ្ញាណនិទ្ទេស២៧១