បិដកភាគ ០១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០១

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
វេរញ្ជកណ្ឌ
សំដែងអំពីវេរញ្ជព្រាហ្មណ៍ពោលបង្កាច់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ
សំដែងអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀបដោយកូនមាន់១១
សំដែងអំពីត្រៃវិជ្ជា១៣
សំដែងអំពីស្រុកវេរញ្ជាអត់បាយ១៩
សំដែងអំពីព្រហ្មចរិយធម៌មិនស្ថិតនៅយូរ២៣
ពាក្យពោលប្រារព្ធនូវសេចក្តីបញ្ញាតិ្តសិក្ខាបទ២៧
សំដែងអំពីពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ផ្ទះវេរញ្ជព្រាហ្មណ៍៣១
បារាជិកកណ្ឌសិក្ខាបទទី ១
និទានសុទិន្នភិក្ខុ៣៥
សេចក្តីបញ្ញាតិ្តជាដំបូង៥៩
សេចក្តីបញ្ញាតិ្តជាបន្ទាប់ទី ១ និទានមេស្វា៦៥
សេចក្តីបញ្ញាតិ្តជាបន្ទាប់ទី ២ និទានវជ្ជីបុត្តកភិក្ខុ៧១
ចំណែកសិក្ខាបទ៧៣
លក្ខណៈមិនពោលលាសិក្ខា៧៥
លក្ខណៈពោលលាសិក្ខា៨៣
លក្ខណៈមិនពោលលាសិក្ខា៨៧
របៀបសំដែងអំពីអង្គជាត និងទ្វារមគ្គឥតស្រោមទ្រនាប់៩១
របៀបសំដែងអំពីអង្គជាត និងទ្វារមគ្គមានស្រោមទ្រនាប់១០៧
វិនីតវត្ថុ រឿងភិក្ខុមិនបានពោលលាសិក្ខាជាដើម១១៣
បារាជិកកណ្ឌសិក្ខាបទទី ២
និទានធនិយភិក្ខុ១៣៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង១៤៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់១៤៧
ចំណែកសិក្ខាបទ១៥១
និយាយអំពីទ្រព្យដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនដី១៥៥
និយាយអំពីប្រយោគបង្គាប់១៧៣
អាការនៃអវហារ១៧៥
វិនីតវត្ថុ រឿងភិក្ខុត្រេចទៅបិណ្ឌបាតជាដើម១៨៥
បារាជិកកណ្ឌសិក្ខាបទទី ៣
និទានក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង២២២
និយាយអំពីអានាបានស្សតិសមាធិ២២៩
និទានក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់២៣៣
ចំណែកសិក្ខាបទ២៣៩
និយាយអំពីប្រយោគបង្គាប់២៤៣
និយាយអំពីពណ៌នាសេចក្តីស្លាប់២៤៧
និយាយអំពីដំណើរសម្លាប់ដោយរូបជាដើម២៥១
និយាយអំពីដំណើរបង្គាប់ឲ្យស្លាប់ ជាដើម២៥៥
វិនីតវត្ថុ រឿងភិក្ខុពណ៌នាសេចក្តីស្លាប់ជាដើម២៥៧
បារាជិកកណ្ឌសិក្ខាបទទី ៤
រឿងភិក្ខុពោលអួតឧត្តរិមនុស្សធម្ម២៨៧
រឿងពួកភិក្ខុនៅទៀបឆ្នេរស្ទឹងវគ្គុមុទា២៨៩
និយាយអំពីមហាចោរ ៥ពួក២៩៣
សេចក្តីបញ្ញាតិជាដំបូង២៩៧
សេចក្តីបញ្ញាតិជាបន្ទាប់២៩៧
ចំណែកសិក្ខាបទ២៩៩
និយាយអំពីឧត្តរិមនុស្សធម្មមានឈានជាដើម៣០៣
និយាយអំពីសុទ្ធិកជ្ឈាន៣១១
និយាយអំពីមគ្គជាដើម៣១៣
និយាយអំពីខណ្ឌចក្ក៣១៩
និយាយអំពីពទ្ធចក្ក៣២៥
និយាយអំពីបេយ្យាល ១៥៣៣៩
វិនីតវត្ថុ និយាយអំពីសេចក្តីតាំងចិត្តជាដើម៣៤៧
វិនីតវត្ថុ និទានអដ្ឋិសង្ខលិកប្រេតជាដើម៣៦១