បិដកភាគ ១៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៦

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
មហាវគ្គ
មហាបទានសូត្រ ទី ១
មហាបទានសូត្រ ភាណវារៈ ទី ១៖ ប្រវត្តិនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ៧ ព្រះអង្គ
  ពោលអំពីបុព្វេនិវាសានុស្សតិរបស់ព្រះមានព្រះភាគ១៥
  ពោលអំពីធម្មតារបស់ព្រះពោធិសត្វ២៣
 ពោលអំពីមហាបុរិសលក្ខណៈ ៣២ ប្រការ៣៣
  ពោលអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះវិបស្សីកុមារ៤១
មហាបទានសូត្រ ភាណវារៈ ទី ២៖  ព្រះវិបស្សីកុមារស្តេចទៅកាន់ឱទ្យាន៤៥
 ពោលអំពីការទតឃើញទេវទូតទី ១៤៧
  ពោលអំពីការទតឃើញទេវទូតទី ២៤៩
  ពោលអំពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះបាទពន្ធុមៈ៥៣
 ពោលអំពីការទតឃើញទេវទូតទី៣៥៥
 ពោលអំពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះបាទពន្ធុមៈ៥៩
  ពោលអំពីការទតឃើញអ្នកបួស៦១
  ការទ្រង់ព្រះផ្នួសនៃព្រះវិបស្សីកុមារ៦៣
 ព្រះតម្រិះរបស់ព្រះវិបស្សីពោធិសត្វ៦៥
 ការទ្រង់ពិចារណាសមុទយវារៈ៦៧
 ការទ្រង់ពិចារណានិរោធវារៈ៧១
 ការទ្រង់ពិចារណាការកើតនឹងការរលត់ក្នុងឧបាទានក្ខន្ធ ៥៧៥
មហាបទានសូត្រ ភាណវារៈ ទី៣៖  ពោលអំពីការទ្រង់ព្រះតម្រិះរបស់ព្រះពុទ្ធវិបស្សី៧៧
 ពោលអំពីការអារាធនានៃមហាព្រហ្ម៧៩
 ការទ្រង់ប្រមើលមើលនូវសត្វលោក៨១
 គាថាជាពាក្យអារាធនានៃព្រហ្ម៨៣
  រឿងព្រះខណ្ឌរាជកុមារនឹងតិស្សកុមារ៨៥
  រឿងព្រះខណ្ឌរាជកុមារនឹងតិស្សកុមារ ធម្មចក្ខុ៨៧
  ពោលអំពីសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ពួកមហាជន៨៩
  បព្វជ្ជា ឧបសម្បទារបស់ពួកមហាជន៩១
 ធម្មចក្ខុរបស់បព្វជិតទាំង៨ហ្មឺន៤ពាន់៩៣
  ព្រះតម្រិះរបស់ព្រះពុទ្ធវីបស្សី៩៥
  ពោលអំពីការត្រាច់ទៅកាន់ចារិកនៃពួកសាវ័ក៩៧
  ការបន្លឺសូរសព្ទនៃពួកទេវតា១០១
  ការទ្រង់សម្តែងបាតិមោក្ខ១០៣
  ពោលអំពីការក្រាបបង្គំទូលនៃទេវតា១០៥
  ធម្មធាតុដែលតថាគតបានជ្រាបច្បាស់ហើយ១១៥
មហានិទានសូត្រ ទី ២
មហានិទានសូត្រ ពុទ្ធភាណវារៈ៖  ពោលអំពីបដិច្ចសមុប្បាទ១១៩
  ពោលអំពីហេតុនឹងបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ទាំងឡាយ១២៥
 ពោលអំពីហេតុបច្ច័យនៃធម៌ទាំងឡាយមានឆន្ទរាគជាដើម១២៩
  ពោលអំពីហេតុបច្ច័យនៃទេវតា១៣១
  ពោលអំពីហេតុបច្ច័យនៃធម៌ទាំងឡាយមានផស្សៈជាដើម១៣៣
 ពោលអំពីការបញ្ញត្តិខ្លួន១៣៥
 ពោលអំពីការមិនបញ្ញត្តិខ្លួន១៣៩
  ពោលអំពីការពិចារណាខ្លួន១៤១
  ពោលអំពីការមិនពិចារណានូវវេទនាថាជាខ្លួន១៤៧
  ពោលអំពីវិញ្ញាណដ្ឋិតិទាំង ៧១៤៧
  ពោលអំពីវិមោក្ខទាំង ៨១៥១
 ឧភតោភាគវិមុត្តិ១៥៣
មហាបរិនិព្វានសូត្រ ទី ៣
មហាបរិនិព្វានសូត្រ វជ្ជិភាណវារៈ៖  និទានកថា១៥៥
 ពោលអំពីអបរិហានិយធម៌ ទាំង ៧ របស់ពួកវជ្ជីក្សត្រិយ៍១៥៧
 ភិក្ខុភាណវារៈ ការទ្រង់ឲ្យប្រជុំភិក្ខុទាំងឡាយ១៦៣
 អបរិហានិយធម៌ ទាំង ៧ របស់ពួកភិក្ខុ១៦៥
  អបរិហានិយធម៌ ទាំង ៦ របស់ពួកភិក្ខុ១៧៣
 ពុទ្ធភាណវារៈ ព្រះមានព្រះភាគស្តេចទៅកាន់អម្ពលដ្ឋិកាឱទ្យាន១៧៥
មហាបរិនិព្វានសូត្រ ពុទ្ធភាណវារៈ៖ ពោលអំពីការសាកសួរព្រះពុទ្ធគុណ១៧៧
 ពោលអំពីអានិសង្សនៃត្រៃសិក្ខា១៨១
  ព្រះមានព្រះភាគ ស្តេចចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់១៨៣
  ពោលអំពីអានិសង្សនៃបុគ្គលមានសីលមាន ៥ ប្រការ១៨៥
 ពោលអំពីការសាងក្រុងក្នុងបាដលិគ្រាម១៨៧
 រឿងសុនីធៈនឹងវស្សការព្រាហ្មណ៍១៨៩
  អនុមោទនាគាថា១៩១
 ព្រះឧទានរបស់ព្រះមានព្រះភាគ១៩៣
  ការទ្រង់សម្តែងចតុរារិយសច្ច១៩៥
  ការក្រាបបង្គំទូលសួរគតិរបស់ពួកសាវ័ក១៩៧
  ការទ្រង់ព្យាករណ៍គតិរបស់ពួកសាវ័ក១៩៩
  ការទ្រង់សម្តែងធម្មបរិយាយឈ្មោះធម្មាទាសៈ២០១
  ការទ្រង់សម្តែងសតិប្បដ្ឋាន ៤២០៣
 រឿងស្រីផ្កាមាសឈ្មោះអម្ពបាលី២០៥
  រឿងស្តេចលិច្ឆវី២០៧
 ការស្តេចទៅកាន់ទីអង្គាស របស់នាងអម្ពបាលី២០៩
  ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មានអាពាធដ៏ក្លៀវក្លា២១១
  ទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាប្រារព្ធនឹងព្រះអានន្ទត្ថេរ២១៣
  ព្រះមានព្រះភាគ ស្តេចចូលទៅកាន់បាវាលចេតិយ២១៥
  ពោលអំពីអានុភាពនៃឥទ្ធិបាទទាំង ៤២១៧
 ពោលអំពីការក្រាបទូលអារាធនាឲ្យព្រះមានព្រះភាគបរិនិព្វាន២១៩
  ការទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារ២២៥
  ពោលអំពីហេតុនៃការកក្រើកផែនដី២២៧
  ពោលអំពីបរិសទ្យ ៨ ពួក២២៩
 ពោលអំពីអភិភាយតនៈទាំង ៨២៣១
  វិមោក្ខ ៨ រឿងក្រុងមារ២៣៧
  ពោលអំពីពុទ្ធបរិសទ្យ ៤ ពួក២៣៩
 ពោលអំពីអានុភាពរបស់ឥទ្ធិបាទ២៤៥
 ពោលអំពីសំវេជនីយធម៌២៥១
  ការទ្រង់ឲ្យប្រជុំភិក្ខុសង្ឃ២៥៣
 ពោលអំពីអភិញ្ញាទេសិតធម៌២៥៥
 ការទ្រង់ទតក្រុងវេសាលី ជាបច្ឆិមទស្សនៈ២៥៧
  ពោលអំពីអរិយធម៌ ៤២៥៩
 ពោលអំពីមហាបទេសទាំង ៤២៦១
  រឿងនាយចុន្ទកម្មារបុត្ត២៦៧
  ព្រះលោហិតប្បក្ខន្ទិកាពាធ២៧១
  ពោលអំពីហេតុជាអស្ចារ្យចម្លែក២៧៣
 ការសម្តែងខ្លួនជាឧបាសក នៃបុក្កុសមល្លបុត្ត២៨១
  ពោលអំពីហេតុជាអស្ចារ្យចម្លែក២៨៣
  ពោលអំពីពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ស្ទឹងកកុធៈ២៨៥
  ពោលអំពីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទាំង ២ ដែលមានផលច្រើនជាង២៨៧
  ពោលអំពីការបូជាចំពោះតថាគត២៨៩
  រឿងឧបវាណភិក្ខុ២៩១
  ពោលអំពីសេចក្តីកន្ទក់កន្ទេញ របស់ទេវតា២៩៣
  ពោលអំពីសំវេជនីយដ្ឋាន ៤ កន្លែង២៩៥
  ពោលអំពីការប្រតិបត្តិក្នុងព្រះសរីរៈ របស់ព្រះចក្រពត្តិរាជ២៩៧
  ពោលអំពីថូបារហបុគ្គល ៤ ពួក២៩៩
  ទ្រង់ឲ្យត្រាស់ហៅព្រះអានន្ទត្ថេរ៣០១
  ពោលអំពីអច្ឆរិយព្ភុតធម៌៤យ៉ាងក្នុងព្រះអានន្ទត្ថេរ៣០៣
 ពោលអំពីអច្ឆរិយព្ភុតធម៌៤យ៉ាងក្នុងព្រះចក្រពត្តិរាជ៣០៥
  ពោលអំពីរាជធានីឈ្មោះកុសាវតី៣០៧
 ពោលអំពីការថ្វាយដំណឹង ដល់មល្លក្សត្រិយ៍ នៅក្រុងកុសិនារា៣០៩
  រឿងសុភទ្ទបរិព្វាជក៣១១
  ពោលអំពីគ្រូអ្នកធ្វើលទ្ធិដូចជាកំពង់ ទាំង ៦ នាក់៣១៥
  ការទ្រង់សម្តែងធម៌ ដល់សុភទ្ទបរិព្វាជក៣១៧
  បព្វជ្ជានឹងឧបសម្បទា របស់សុភទ្ទបរិព្វាជក៣១៩
មហាបរិនិព្វានសូត្រ បរិនិព្វានភាណវារៈ៖  ព្រះបច្ឆិមវាចារបស់ព្រះមានព្រះភាគ៣២១
  ការបរិនិព្វាននៃព្រះមានព្រះភាគ៣២៥
  ការថ្វាយដំណឹងបរិនិព្វាន៣៣១
  មល្លក្សត្រិយ៍ជាប្រធាន ៨ អង្គ៣៣៣
 ការថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសរីរៈ របស់ព្រះតថាគត៣៣៥
 រឿងព្រះមហាកស្សបត្ថេរ៣៣៧
  រឿងព្រះបាទអជាតសត្តុជាដើម៣៤៣
  ការចែកព្រះសរីរធាតុ របស់ព្រះមានព្រះភាគ៣៤៧
  ពុទ្ធសារីរិកគាថា៣៤៩