បិដកភាគ ១០៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៦

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
បដ្ឋាន តេរសមភាគ

អនុលោមទុកត្តិកប្បដ្ឋាន
សញ្ញោជនទុកកុសលត្តិកៈ
សញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ
សញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ
សញ្ញោជនសញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ
សញ្ញោជនសញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ១០
សញ្ញោជនវិប្បយុត្តសញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ១៣
គន្ថទុកកុសលត្តិកៈ១៦
គន្ថនិយទុកកុសលត្តិកៈ១៨
គន្ថសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ២០
គន្ថគន្ថនិយកទុកកុសលត្តិកៈ២២
គន្ថគន្ថសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ២៤
គន្ថវិប្បយុត្តគន្ថនិយទុកកុសលត្តិកៈ២៦
នីវរណទុកកុសលត្តិកៈ២៩
នីវរណិយទុកកុសលត្តិកៈ៣១
នីវរណសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ៣៣
នីវរណនីនរណិយទុកកុសលត្តិកៈ៣៤
នីវរណនីវរណសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ៣៦
នីវរវិប្បយុត្តនីវរណិយទុកកុសលត្តិកៈ៣៦
បរាមាសទុកកុសលត្តិកៈ៣៧
បរាមដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ៣៩
បរាមាសសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ៤១
បរាមាសបរាមដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ៤៣
បរាមាសវិប្បយុត្តបរាមដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ៤៥
សារម្មណទុកកុសលត្តិកៈ៤៧
ចិត្តទុកកុសលត្តិកៈ៥០
ចេតសិកទុកកុសលត្តិកៈ៥៥
សិត្តសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ៦០
ចិត្តសំសដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ៦៣
ចិត្តសមុដ្ឋានទុកកុសលត្តិកៈ៦៥
ចិត្តសហភុទុកកុសលត្តិកៈ៦៩
ចិត្តានុបរិវត្តិទុកកុសលត្តិកៈ៧១
ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានទុកកុសលត្តិកៈ៧៣
ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុទុកកុសលត្តិកៈ៧៧
ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិទុកកុសលត្តិកៈ៧៩
អជ្ឈត្តិកទុកកុសលត្តិកៈ៨១
ឧបាទាទុកកុសលត្តិកៈ៨៥
ឧបាទិន្នទុកកុសលត្តិកៈ៨៨
ឧបាទានទុកកុសលត្តិកៈ៩២
ឧបាទាននិយទុកកុសលត្តិកៈ៩៤
ឧបាទានសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ៩៦
ឧបាទានឧបាទានសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ៩៨
ឧបាទានវិប្បយុត្តឧបាទានិយទុកកុសលត្តិកៈ១០១
កិលេសទុកកុសលត្តិកៈ១០៣
សង្កិលេសិកទុកកុសលត្តិកៈ១០៦
សង្កិលិដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ១០៨
កិលេសសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ១០៩
កិលេសសង្កិលេសិកទុកកុសលត្តិកៈ១១០
កិលេសសង្កិលិដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ១១២
កិលេសកិលេសសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ១១៣
កិលេសវិប្បយុត្តសង្កិលេសិកទុកកុសលត្តិកៈ១១៤
ទស្សនេនបហាតព្វទុកកុសលត្តិកៈ១១៦
ភាវនាយបហាតព្វទុកកុសលត្តិកៈ១១៨
ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ១១៩
ភាវនាតបហាតព្វហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ១២២
សវិតតក្កទុកកុសលត្តិកៈ១២៤
សវិចារទុកកុសលត្តិកៈ១៣០
សប្បីតិកទុកកុសលត្តិកៈ១៣២
បីតិសហគតទុកកុសលត្តិកៈ១៣៦
សុខសហគតទុកកុសលត្តិកៈ១៣៧
ឧបេក្ខាសហគតទុកកុសលត្តិកៈ១៣៧
កាមវរចទុកកុសលត្តិកៈ១៣៨
រូបាវចរទុកកុសលត្តិកៈ១៤១
អរូបាវចារទុកកុសលត្តិកៈ១៤៣
បរិយាបន្នទុកកុសលត្តិកៈ១៤៦
និយាយនិកទុកកុសលត្តិកៈ១៤៦
និយតទុកកុសលត្តិកៈ១៤៨
សឧត្តរទុកកុសលត្តិកៈ១៥០
សរណទុកកុសលត្តិកៈ១៥១
សរណទុកវេទនាត្តិកៈ១៥៣
សរណទុកវិបាកត្តិកៈ១៥៤
សរណទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ១៥៥
សរណទុកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ១៥៧
សរណទុកវិតក្កត្តិកៈ១៥៨
សរណទុកបីតិត្តិកៈ១៥៩
សរណទុកទស្សនត្តិកៈ១៦១
សរណទុកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ១៦២
សរណទុកអាចយគាមិត្តិកៈ១៦៣
សរណទុកសេក្ខត្តិកៈ១៦៤
សរណទុកបរិត្តត្តិកៈ១៦៥
សរណទុកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ១៦៦
សរណទុកហីនត្តិកៈ១៦៧
សរណទុកមិច្ឆត្តត្តិកៈ១៦៨
សរណទុកមគ្គារម្មណត្តិកៈ១៦៩
សរណទុកឧប្បន្នត្តិកៈ១៧០
សរណទុកអតីតត្តិកៈ១៧១
សរណទុកអតីតារម្មណត្តិកៈ១៧១
សរណទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ.១៧៣
សរណទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ.១៧៣
សរណទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ.១៧៣
សរណទុកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ១៧៤
សរណទុកសនិទស្សនត្តិកៈ១៧៥
អនុលោមត្តិកទុកប្បដ្ឋាន
កុលសត្តិកហេតុទុកៈ១៧៧
វេទនាត្តិកហេតុទុកៈ១៩០
វិបាកត្តិកហេតុទុកៈ១៩៧
ឧបាទិន្នត្តិកហេតុទុកៈ២០៥
សង្កិលិដ្ឋត្តិកហេតុទុកៈ២១៤
វិតក្កត្តិកហេតុទុកៈ២២២
បីតិត្តិកហេតុទុកៈ២៣៧
ទស្សនត្តិកហេតុទុកៈ២៤៦
ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកហេតុទុកៈ២៥២
អាចយគាមិត្តិកហេតុទុកៈ២៥៥
សេក្ខត្តិកហេតុទុកៈ២៦៥