បិដកភាគ ១៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៨

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ

បាដិកវគ្គ


បាដិកសូត្រ ទី ១
បាដិកសូត្រ៖  រឿងសុនក្ខត្តលិច្ឆវិបុត្រ ពោលអំពីការក្រាបបង្គំលាព្រះមានព្រះភាគ
 ពោលអំពីឥទ្ធិប្បាដិហារិយ៍
 ពោលអំពីច្បាប់ទម្លាប់
 ពោលអំពីគុណនៃព្រះរត្នត្រ័យ
 ពោលអំពីព្រះមានព្រះភាគគង់នៅក្នុងឧត្តរកានិគម១១
 ពោលអំពីកុក្កុរវត្តរបស់អចេលកោរក្ខត្តិយៈ១៣
 ពោលអំពីការធ្វើមរណកាលរបស់អចេលកោរក្ខត្តិយៈ១៥
 ពោលអំពីការធ្វើនឹងមិនធ្វើឥទ្ធិប្បាដិហារិយ៍១៧
 ប្រស្នារបស់សុនក្ខត្តលិច្ឆវិបុត្រ១៩
  ពោលអំពីទិដ្ឋិអាក្រក់របស់សុនក្ខត្តលិច្ឆវិបុត្រ២១
 រឿងអចេលបាដិកបុត្រ២៣
 ពោលអំពីការរើសគូប្រណាំងប្រជែងរបស់អចេលបាដិកបុត្រ២៥
 ព្រះវាចារបស់ព្រះមានព្រះភាគមិនដែលមានដំណើរបែកចេញជា ២ ផ្លូវ២៧
 ពោលអំពីសេចក្តីប្រព្រឹត្តរបស់អចេលបាដិកបុត្រ២៩
 ព្រះមានព្រះភាគស្តេចចូលទៅកាន់អារាមរបស់អចេលបាដិកបុត្រ៣១
 ពោលអំពីភ័យសេចក្តីតក់ស្លុតព្រឺរោមរបស់អចេលបាដិកបុត្រ៣៣
 ពោលអំពីបុរសម្នាក់ចូលទៅរកអចេលបាដិកបុត្រ៣៥
 ពោលអំពីការបរាជ័យរបស់អចេលបាដិកបុត្រ៣៧
 ពោលអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀបដោយសីហមិគរាជនឹងចចកចាស់៤៥
 គាថាជាគ្រឿងប្រៀបធៀប ដោយសីហមិគរាជនឹងចចកចាស់៤៧
 ពោលអំពីឥទ្ធិប្បាដិហារិយ៍៥១
 ពោលអំពីច្បាប់ទម្លាប់ជាដើម៥៣
 ពោលអំពីមហាព្រហ្មជាដើម៥៥
  ពួកទេវតា ឈ្មោះខិឌ្ឌាបទោសិកា និងការបញ្ញតិ្តច្បាប់ទំលាប់៥៩
 ពួកទេវតាឈ្មោះមនោបទោសិកានឹងមិនមែនមនោបទោសិកា៦៣
 ពោលអំពីការបញ្ញត្តិច្បាប់ទម្លាប់ដែលកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុ៦៥
 ពោលអំពីសុភវិមោក្ខ៦៧
ឧទុម្ពរិកសូត្រ ទី ២
ឧទុម្ពរិកសូត្រ៖  រឿងនិគ្រោធបរិព្វាជក៧១
 ពោលអំពីតបោជិគុច្ឆវាទ ជាដើម៧៧
 ពោលអំពីឧបក្កិលេសនៃការខ្ពើមបាប ដោយព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេស៨៣
 ពោលអំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃការខ្ពើមបាប ដោយព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេស៨៩
 ពោលអំពីតបោជិគុច្ឆវាទ ដែលដល់នូវកំពូលធម៌ និងខ្លឹមធម៌៩៥
 ពោលអំពីការសាកសួរនៃសន្ធានគហបតី១០៥
 ពោលអំពីគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ១០៧
 ពោលអំពីអានិសង្សដ៏ឧត្តមនៃការប្រតិបត្តិក្នុងធម្មវិន័យ១០៩
ចក្កវត្តិសូត្រ ទី ៣
ចក្កវត្តិសូត្រ៖  រឿងស្តេចចក្រពត្តិព្រះនាមទល្ហនេមិ រតនៈ ៧ប្រការ១១៧
 ចក្ករ័តន៍ជាទិព្វបាត់ទៅ១១៩
 ពោលអំពីចក្កវត្តិវត្ត១២១
 អានុភាពនៃចក្ករ័តន៍១២៣
 អានុភាពនៃចក្ករ័តន៍ ការទ្រង់ប្រៀនប្រដៅដោយធម៌១២៥
 ចក្ករ័តន៍ជាទិព្វច្យុតចាកទី១២៧
 ចក្ករ័តន៍ជាទិព្វបាត់ទៅ១២៩
 ការមិនទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យដល់ពួកមនុស្សដែលឥតទ្រព្យ១៣១
 ការទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យ ការទ្រង់ប្រៀនប្រដៅដោយធម៌១៣៣
 អទិន្នាទាន ការកាត់ក្បាល (ចោរ)១៣៥
 ការមិនទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យជាដើម១៣៧
 អកុសលកម្មបថ ១០ ប្រការ សេចក្តីសាបសូន្យអាយុ១៤១
 ដំណើរកើតឡើងនៃសេចក្តីទ័លក្រជាដើម១៤៣
 សេចក្តីប្រៀបដោយស្មៅគែលលក ជាភោជនដ៏ប្រសើរ១៤៥
 និយាយអំពីគំនុំដ៏ក្លៀវក្លាជាដើម១៤៧
  សេចក្តីវៀរចាកអកុសលកម្មបថ សេចក្តីចំរើនដោយអាយុ ជាដើម១៤៩
 ការកើតឡើងនៃព្រះបាទសង្ខរាជ១៥៣
 អំពីគុណកថានៃព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្រះនាមមេត្តេយ្យ១៥៥
 និយាយអំពីធម៌ចម្រើនអាយុជាដើម១៥៧
 និយាយអំពីឈានទាំង ៤១៥៩
អគ្គញ្ញសូត្រ ទី ៤
អគ្គញ្ញសូត្រ ៖ និយាយអំពីវណ្ណៈទាំង ៤១៦៣
 និយាយអំពីធម៌សនឹងធម៌ខ្មៅ១៦៧
 ពោលអំពីជាតិផ្សេង ៗ ជាដើម១៦៩
 សេចក្តីចម្រើននៃលោក១៧១
 និយាយអំពីផែនដីមានរសជាដើម១៧៣
 និយាយអំពីក្រមរផែនដីជាដើម១៧៥
 និយាយអំពីពណ៌សម្បុរជាដើម១៧៧
 ការសម្លឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមក១៧៩
 និយាយអំពីការនាំយកស្រូវសាលីជាដើម១៨១
 ការចែកស្រូវសាលី ការតាំងភ្លឺស្រែ១៨៣
 ការសន្មតិសត្វម្នាក់ ការប្រគល់ឲ្យចំណែកស្រូវសាលី១៨៥
 និយាយអំពីបាបធម៌មានអទិន្នាទានជាដើម១៨៩
 ការកើតឡើងនៃអក្ខរទី ៣ ថា អជ្ឈាយិកា អជ្ឈាយិកា១៩១
 ការប្រព្រឹត្តិអាក្រក់ ផលនៃការប្រព្រឹត្តិអាក្រក់១៩៣
 ការប្រព្រឹត្តិល្អ ផលនៃការប្រព្រឹត្តិល្អ១៩៥
 គាថារបស់សនង្កុមារព្រហ្ម១៩៧
សម្បសាទនីយសូត្រ ទី ៥
សម្បសាទនីយសូត្រ៖  ការត្រាស់សួរចំពោះព្រះសារីបុត្រ២០១
 សម្បសាទនទេសនា សេចក្តីឧបមាដោយនគរ២០៣
 ពោធិបក្ខិយធម៌ កិរិយាញុំាងបុគ្គលឲ្យស្គាល់នូវអាយតនៈ២០៥
 ដំណើរចុះកាន់គភ៌មាន ៤ យ៉ាង២០៧
 អាទេសនវិធី ទី ៣២០៩
 ទស្សនសមាបត្តិ ៤២១១
 បុគ្គល ៧ ពួក២១៣
 បដិបទា ៤ យ៉ាង២១៥
 អនុសាសនវិធា ៤ យ៉ាង២១៧
 វិមុត្តិញ្ញាណរបស់បុគ្គលដទៃ២១៩
 សស្សតវាទ ៣ ប្រការ២២១
 បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ២២៥
  ឥទ្ធិវិធា ២ យ៉ាង២២៧
 ឫទ្ធិប្រកបដោយអាសវៈ ឫទ្ធិមិនមានអាសវៈ២២៩
 ព្រះសារីបុត្រសួរ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្យាករ២៣១
 ព្រះឧទាយីសម្តែងអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លា២៣៥
បាសាទិកសូត្រ ទី ៦
បាសាទិកសូត្រ ៖ ការក្រាបបង្គំទូលចំពោះព្រះមានព្រះភាគ២៣៩
 ធម្មវិន័យដែលសាស្តាពោលទុកមិនល្អ២៤១
 កិរិយាត្រាស់ដឹងនៃព្រះសាស្តា ភាវៈនៃធម៌ដែលទ្រង់សម្តែងទុកល្អហើយ២៤៣
 ពួកសាវ័កដែលមិនបានដឹងសេចក្តីច្បាស់ក្នុងព្រះសទ្ធម្ម២៤៧
 ភាវៈនៃសាស្តាជាថេរៈជាអ្នកដឹងរាត្រីជាដើម២៤៩
 ភាវៈនៃពួកភិក្ខុជាថេរៈជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាសជាដើម២៥៥
 ព្រហ្មចារ្យបរិបូណ៌ទាំងអស់២៥៧
 ពោលអំពីអភិញ្ញាទេសិតធម៌២៥៩
 ធម្មភាសិតរបស់សង្ឃជាសព្រហ្មចារី២៦១
 ការទ្រង់អនុញ្ញាតបច្ច័យមានចីវរប្បច័្ចយជាដើម២៦៥
 សុខល្លិកានុយោគ ៤ យ៉ាង២៦៧
 អានិសង្សនៃសុខល្លិកានុយោគ ៤យ៉ាង២៧១
 ការឈប់ប្រព្រឹត្តកន្លងហេតុ ទាំង ៩ យ៉ាង២៧៣
 ប្រស្នាដែលព្រះតថាគតទ្រង់ព្យាករនឹងមិនព្យាករ២៧៥
 ប្រស្នាដែលព្រះតថាគតទ្រង់មិនព្យាករ២៧៧
  ទិដ្ឋិនិស្ស័យដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណែកខាងដើម ជាដើម២៨១
 អធិប្បញ្ញត្តិនៃសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយ២៨៣
 សតិបដ្ឋានទាំង ៤២៨៩
 ធម្មបរិយាយគួរជាទីជ្រះថ្លា២៩១