បិដកភាគ ៣០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣០

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
ភិក្ខុនីសំយុត្ត
អាឡវិកាសូត្រ ទី ១
សោមាសូត្រ ទី ២
គោតមីសូត្រ ទី ៣
វិជយាសូត្រ ទី ៤
ឧប្បលវណ្ណាសូត្រ ទី ៥១០
ចាលាសូត្រ ទី ៦១២
ឧបចាលាសូត្រ ទី ៧១៤
សីសុបចាលាសូត្រ ទី ៨១៦
សេលាសូត្រ ទី ៩១៨
វជិរាសូត្រ ទី ១០២០
ព្រហ្មសំយុត្ត 

អាយាចនវគ្គ ទី ១
អាយាចនសូត្រ ទី ១២៤
គារវសូត្រ ទី ២៣១
ព្រហ្មទេវសូត្រ ទី ៣៣៦
ពកសូត្រ ទី ៤៤០
អបរាទិដ្ឋិសូត្រ ទី ៥៤៥
បមាទសូត្រ ទី ៦៥១
បឋមកោកាលិកសូត្រ ទី ៧៥៥
តិស្សកសូត្រ ទី ៨៥៦
តុទុព្រហ្មសូត្រ ទី ៩៥៧
ទុតិយកោកាលិកសូត្រ ទី ១០៥៩
ព្រហ្មបញ្ចកៈ
សនង្កុមារសូត្រ ទី ១៦៧
ទេវទត្តសូត្រ ទី ២៦៨
អន្ធកវិន្ទសូត្រ ទី ៣៦៩
អរុណវតីសូត្រ ទី ៤៧១
បរិនិព្វានសូត្រ ទី ៥៧៨
ព្រាហ្មណសំយុត្ត

អរហន្តវគ្គ ទី ១
ធនញ្ជានីសូត្រ ទី ១៨៣
អក្កោសកសូត្រ ទី ២៨៧
អសុរិន្ទកសូត្រ ទី ៣៩១
ពិលង្គិកសូត្រ ទី ៤៩៣
អហឹសកសូត្រ ទី ៥៩៥
ជដាសូត្រ ទី ៦៩៦
សុទ្ធិកសូត្រ ទី ៧៩៨
អគ្គិកសូត្រ ទី ៨៩៩
សុន្ទរិកសូត្រ ទី ៩១០២
ពហុធិតិសូត្រ ទី ១០១០៩
ឧបាសកវគ្គ ទី ២
កសិសូត្រ ទី ១១១៦
ឧទយសូត្រ ទី ២១១៨
ទេវហិតសូត្រ ទី ៣១២១
មហាសាលសូត្រ ទី ៤១២៤
មានត្ថទ្ធសូត្រ ទី ៥១២៩
បច្ចនិកសូត្រ ទី ៦១៣៣
នវកម្មិកសូត្រ ទី ៧១៣៥
កដ្ឋហារសូត្រ ទី ៨១៣៦
មាតុបោសកសូត្រ ទី ៩១៤០
ភិក្ខកសូត្រ ទី ១០១៤២
សង្គរវសូត្រ ទី ១១១៤៣
ខោមទុស្សសូត្រ ទី ១២១៤៦
វង្គីសសំយុត្ត
និក្ខន្តសូត្រ ទី ១១៤៩
អរតិសូត្រ ទី ២១៥២
បេសលាតិមញ្ញនាសូត្រ ទី ៣១២៥
អានន្ទសូត្រ ទី ៤១៥៧
សុភាសិតសូត្រ ទី ៥១៥៩
សារីបុត្តសូត្រ ទី ៦១៦២
បវារណាសូត្រ ទី ៧១៦៤
បរោសហស្សសូត្រ ទី ៨១៦៩
កោណ្ឌញ្ញសូត្រ ទី ៩១៧៣
មោគ្គល្លានសូត្រ ទី ១០១៧៦
គគ្គរាសូត្រ ទី ១១១៧៨
វង្គីសសូត្រ ទី ១២១៨០
វនសំយុត្ត
វិវេកសូត្រ ទី ១១៨៣
ឧបដ្ឋានសូត្រ ទី ២១៨៤
កស្សបគោត្តសូត្រ ទី ៣១៨៧
សម្ពហុលសូត្រ ទី ៤១៨៨
អានន្ទសូត្រ ទី ៥១៩០
អនុរុទ្ធសូត្រ ទី ៦១៩១
នាគទត្តសូត្រ ទី ៧១៩៣
កុលឃរណីសូត្រ ទី ៨១៩៤
វជ្ជីបុត្តសូត្រ ទី ៩១៩៦
សជ្ឈាយសូត្រ ទី ១០១៩៧
អយោនិសោមនសិការសូត្រ ទី ១១១៩៩
មជ្ឈន្តិកសូត្រ ទី ១២២០០
បាកតិន្រ្ទិយសូត្រ ទី ១៣២០១
បទុមបុប្ផសូត្រ ទី ១៤២០៣
យក្ខសំយុត្ត
ឥន្ទកសូត្រ ទី ១២០៧
សក្កសូត្រ ទី ២២០៨
សូចិលោមសូត្រ ទី ៣២១០
មណិភទ្ទសូត្រ ទី ៤២១៣
សានុសូត្រ ទី ៥២១៤
បិយង្ករសូត្រ ទី ៦២១៧
បុនព្វសុសូត្រ ទី ៧២១៨
សុទត្តសូត្រ ទី ៨២២៣
បឋមសុក្កាសូត្រ ទី ៩២២៧
ទុតិយសុក្កាសូត្រ ទី ១០២២៨
ចីរាសូត្រ ទី ១១២២៩
អាឡវកសូត្រ ទី ១២២៣០
សក្កសំយុត្ត
សុវីរសូត្រ ទី ១២៣៦
សុសិមសូត្រ ទី ២២៣៩
ធជគ្គសូត្រ ទី ៣២៤៣
វេបចិត្តិសូត្រ ទី ៤២៤៩
សុភាសិតជយសូត្រ ទី ៥២៥៤
កុលាវកសូត្រ ទី ៦២៦០
នទុព្ភិយសូត្រ ទី ៧២៦២
វិរោចនាសុវិន្ទសូត្រ ទី ៨២៦៣
អារញ្ញកសូត្រ ទី ៩២៦៥
សមុទ្ទកសូត្រ ទី ១០២៦៧
ទេវវគ្គ ទី ២
បឋមទេវសូត្រ ទី ១២៧២
ទុតិយទេវសូត្រ ទី ២២៧៤
តតិយទេវសូត្រ ទី ៣២៧៧
ទឡិទ្ទសូត្រ ទី ៤២៨០
រាមណេយ្យកសូត្រ ទី ៥២៨៣
យជមានសូត្រ ទី ៦២៨៤
វន្ទនសូត្រ ទី ៧២៨៦
បឋមសក្កនមស្សនសូត្រ ទី ៨២៨៧
ទុតិយសក្កនមស្សនសូត្រ ទី ៩២៩០
តតិយសក្កនមស្សនសូត្រ ទី ១០២៩៣
សក្កបញ្ចកៈ
ឃត្វាសូត្រ ទី ១២៩៧
ទុព្វណ្ណិយសូត្រ ទី ២២៩៨
មាយាសូត្រ ទី ៣៣០១
អច្ចយសូត្រ ទី ៤៣០៣
អក្កោធសូត្រ ទី ៥៣០៥