បិដកភាគ ៥៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៤

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ សុត្តនិបាត
តតិយភាគ
ឧរគវគ្គ ទី ១  ឧរគសូត្រទី ១
 ធនិយសូត្រទី ២
 ខគ្គវិសាណសូត្រទី ៣១៣
 កិសិភារទ្វាជសូត្រទី ៤២៦
 ចន្ទសូត្រទី ៥៣៣
 បរាភវសូត្រទី ៦៣៦
 វសលសូត្រទី ៧៤២
 មេត្តសូត្រទី ៨៥០
 ហេមវតសូត្រទី ៩៥៣
 អឡវកសូត្រទី ១០៦០
 វិជយសូត្រទី ១១៦៥
 មុនិសូត្រទី ១២៦៨
ចូឡវគ្គ ទី ២  រតនសូត្រទី ១៧៣
 អាមគន្ធសូត្រទី ២៧៩
 ហិរិសូត្រទី ៣៨៣
 មង្គលសូត្រទី ៤៨៥
 សូចិលោមសូត្រទី ៥៨៨
 ធម្មចរិយសូត្រទី ៦៩១
 ព្រាហ្មណធម្មិកសូត្រទី ៧៩៣
 នាវាសូត្រទី ៨១០១
 កឹសីលសូត្រទី ៩១០៤
 ឱដ្ឋានសូត្រទី ១០១០៦
 រាហុលសូត្រទី ១១១០៧
 វង្គីសសូត្រ ទី១២១០៩
 សម្មាបរិព្វាជនីយសូត្រ ទី១៣១១៦
 ធម្មិកសូត្រទី ១៤១២១
មហាវគ្គ ទី ៣  បព្វជ្ជាសូត្រទី ១១៣១
 បធានសូត្រទី ២១៣៥
 សុភាសិតសូត្រទី ៣១៤០
 សុន្ទរិកសូត្រទី ៤១៤៣
 មាឃសូត្រទី ៥១៥៦
 សភិយសូត្រទី ៦១៦៥
 សេលសូត្រទី ៧១៨៥
 សល្លសូត្រទី ៨២០២
 វាសេដ្ឋសូត្រទី ៩២០៦
 កោកាលិកសូត្រទី ១០២២២
 នាលកសូត្រទី ១១២៣៥
 ទ្វយតានុបស្សនាសូត្រទី ១២២៤៦
អដ្ឋកវគ្គ ទី ៤  កាមសូត្រទី ១២៦៥
 គុហដ្ឋកសូត្រ ទី២២៦៦
 ទុដ្ឋដ្ឋកសូត្រទី ៣២៦៨
 សុទ្ធដ្ឋកសូត្រទី ៤២៧០
 បរមដ្ឋកសូត្រទី ៥២៧៣
 ជរាសូត្រទី ៦២៧៥
 តិស្សមេត្តេយ្យសូត្រទី ៧២៧៧
 បសូរសូត្រទី ៨២៧៩
 មាគន្ទិយសូត្រទី ៩២៨២
 បុរាភេទសូត្រទី ១០២៨៧
 កលហវិវាទសូត្រទី ១១២៩០
 ចូឡវិយូហសូត្រទី ១២២៩៦
 មហាវិយូហសូត្រទី ១៣៣០១
 តុវដកសូត្រទី ១៤៣០៧
 អត្តទណ្ឌសូត្រទី ១៥៣១៣
 សារីបុត្តសូត្រទី ១៦៣១៨
បារាយនវគ្គ ទី ៥  វត្ថុកថា៣២៥
 បអជិតប្បញ្ហា ទី ១៣៣៥
 តិស្សមេត្តយ្យប្បញ្ហា ទី ២៣៣៧
 បុណ្ណកប្បញ្ហា ទី ៣៣៣៨
 មេត្តគូបញ្ហា ទី៤៣៤០
 ធោតកប្បញ្ហា ទី ៥៣៤៤
 ឧបសីវប្បញ្ហា ទី ៦៣៤៦
 នន្ទប្បញ្ហា ទី ៧៣៤៩
 ហេមកប្បញ្ហា ទី ៨៣៥២
 តោទេយ្យប្បញ្ហា ទី ៩៣៥៣
 កប្បប្បញ្ហា ទី ១០៣៥៤
 ជតុកណ្ណីបញ្ហា ទី ១១៣៥៥
 ភទ្រាវុធប្បញ្ហា ទី ១២៣៥៧
 ឧទយប្បញ្ហា ទី ១៣៣៥៩
 បោសាលប្បញ្ហា ទី ១៤៣៦០
 មោឃរាជប្បញ្ហា ទី ១៥៣៦២
 បិង្គិយប្បញ្ហា ទី ១៦៣៦៣
 បារាយនានុសង្គីតិកថា៣៦៤
 ឧទ្ទាននៃសូត្រ ក្នុងសុត្តនិបាត៣៧១