បិដកភាគ ២១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២១

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
ឧបម្មវគ្គ
កកចូបមសូត្រ ទី១
ឧបម្មវគ្គ កកចូបមសូត្រ  ការនៅច្រឡូកច្រឡំនឹងភិក្ខុនី
 ការបរិភោគភោជនតែក្នុងអាសនៈមួយ
 រឿងធ្លាប់មានមកហើយ
 គន្លងនៃពាក្យ ៥ ប្រការ១៥
 សេចក្តីប្រៀបដោយការគូររូបក្នុងអាកាស១៩
 សេចក្តីប្រៀបដោយសំពៀតស្បែកខ្លាត្រី២១
 ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះឱវាទដែលប្រៀបដោយរណារ២៥
អលគទ្ទូបមសូត្រ ទី ២
ឧបម្មវគ្គ អលគទ្ទូបមសូត្រ រឿងអរិដ្ឋភិក្ខុ២៧
 ការក្រាបបង្គំទូលអំពីទិដ្ឋិរបស់អរិដ្ឋភិក្ខុ៣១
 ការទ្រង់ឲ្យហៅអរិដ្ឋភិក្ខុ៣៣
 ការទ្រង់តិះដៀលអរិដ្ឋភិក្ខុ៣៥
 ធម៌ទាំងឡាយដែលមោឃបុរសរៀនមិនល្អ៣៩
 ធម៌ទាំងឡាយដែលកុលបុត្ររៀនល្អ៤៣
 ធម្មទេសនាមានឧបមាដោយក្បូន៤៥
  ហេតុជាទីតាំងនៃទិដ្ឋិ មាន ៦ យ៉ាង៤៧
 ពោលអំពីសេចក្តីតក់ស្លុត៥១
 អត្តវាទុបាទាន នឹងទិដ្ឋិនិស្ស័យ៥៥
 ការទ្រង់សាកសួរចំពោះពួកភិក្ខុ៥៧
 ភិក្ខុដែលឈ្មោះថាមានសន្ទះទ្វារកង់លើកឡើងហើយជាដើម៥៩
 បញ្ញត្តិសច្ចៈទាំង ៤៦១
 ផលនៃសេចក្តីប្រតិបត្តិ៦៧
វម្មិកសូត្រ ទី ៣
ឧបម្មវគ្គ វម្មិកសូត្រ  ប្រស្នា ១៥ យ៉ាង៧៣
 ការទ្រង់ព្យាករណ៍ប្រស្នា ១៥ យ៉ាង៧៧
រថវិនីតសូត្រ ទី៤
ឱបម្មវគ្គ រថវិនីតសូត្រ  ពោលអំពីសេចក្តីសន្តោសជាដើម៨១
 សេចក្តីបរិវិតក្ក នៃព្រះសារីបុត្រ៨៣
 សេចក្តីសរសើរព្រះបុណ្ណៈ៨៥
 វុសិតព្រហ្មចរិយប្បញ្ហា៨៧
 វិសុទ្ធិទាំង៧៩១
 ឧបមាដោយរថព្រះទីនាំងទាំង ៧៩៣
 ពាក្យរាក់ទាក់ទៅវិញទៅមក៩៧
និវាបសូត្រ ទី ៥
ឧបម្មវគ្គ និវាបសូត្រ  សេចក្តីប្រៀបដោយពួកម្រឹគ ទី ១ ទី ២១០១
 សេចក្តីប្រៀបដោយពួកម្រឹគ ទី ៣១០៣
 សេចក្តីប្រៀបដោយពួកម្រឹគ ទី ៤១០៧
 សមណព្រាហ្មណ៍ពួក ទី ១១១១
 សមណព្រាហ្មណ៍ពួក ទី ២១១៣
 សមណព្រាហ្មណ៍ពួក ទី ៣១១៥
 សមណព្រាហ្មណ៍ពួក ទី ៤១១៩
 ដំណើរនៃមារនិងបរិស័ទនៃមារ១២៣
បាសរាសិសូត្រ ទី៦
ឧបម្មវគ្គ បាសរាសិសូត្រ ព្រះមានព្រះភាគស្តេចចូលទៅកាន់អាស្រមរបស់រម្មកៈព្រាហ្មណ៍១២៧
 ការស្វែងរកមិនប្រសើរ១២៩
 ការស្វែងរកដ៏ប្រសើរ១៣៣
 ស្តេចចូលទៅរកអាឡារតាបស១៣៥
 ស្តេចចូលទៅរកឧទ្ទកតាបស១៣៩
 ការទ្រង់ស្វែងរកសន្តិវរបទ១៤៣
 ការទ្រង់រំពឹងពីធម៌ដែលបានសម្រេចហើយ១៤៥
 ការក្រាបបង្គំទូលអារាធនានៃសហម្បតិព្រហ្ម១៤៧
 ការទ្រង់ប្រមើលមើលសត្វលោក១៤៩
 ការទ្រង់រំពឹងអំពីព្រះបឋមទេសនា១៥១
 ទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាជាមួយនឹងឧបកាជីវក១៥៥
 ទ្រង់សម្តែងធម៌ដល់បញ្ចវគ្គិយភិក្ខុ១៥៧
 កាមគុណ ៥១៦៣
 ឧបមាដោយម្រឹគ ៣ ពួក១៦៥
 គរុប្បជ្ឈាន ៤១៦៧
ចូឡហត្ថិបទោបមសូត្រ ទី ៧
ឧបម្មវគ្គ ចូឡហត្ថិបទោបមសូត្រ  ស្នាមព្រះបាទទាំង ៤១៧១
 ឧទានវាចារបស់ជាណុស្សោណិព្រាហ្មណ៍១៧៥
 ឧបមាដោយស្នាមជើងដំរីទាំង ៤១៧៧
 ភាពជាអ្នកប្រកបព្រមដោយសិក្ខា នឹងសាជីវៈ១៨១
 រូបជ្ឈាន ៤១៨៧
 ចុតូបបាតញ្ញាណ១៨៩
 អាសវក្ខយញ្ញាណ១៩១
មហាហត្ថិបទោបមសូត្រ ទី៨
ឱបម្មវគ្គ មហាហត្ថិបទោបមសូត្រ   បឋវីធាតុ១៩៥
 អបោធាតុ២០១
 តេជោធាតុ២០៣
 វាយោធាតុ២០៧
 ខន្ធសង្គហៈ២១១
មហាសារោបមសូត្រ ទី ៩
ឧបម្មវគ្គ មហាសារោបមសូត្រ  មែក នឹងស្លឹកនៃព្រហ្មចរិយធម៌២១៧
  ក្រមរនៃព្រហ្មចរិយធម៌២១៩
 សម្បកនៃព្រហ្មចរិយធម៌២២៣
 ស្រាយនៃព្រហ្មចរិយធម៌២២៧
 ខ្លឹមនៃព្រហ្មចរិយធម៌២៣១
 ទីបំផុតនៃព្រហ្មចរិយធម៌២៣៥
ចូឡសារោបមសូត្រ ទី ១០
ឧបម្មវគ្គ ចូឡសារោបមសូត្រ  ឧបមាដូចបុរសអ្នកត្រូវការដោយខ្លឹមឈើ២៣៧
 បុគ្គលទី ១២៤១
 បុគ្គលទី ២២៤៣
 បុគ្គលទី ៣២៤៥
 បុគ្គលទី ៤២៤៧
 បុគ្គលទី ៥២៤៩
  ឧទ្ទានគាថា២៥៥