បិដកភាគ ៣៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣៨

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ
ទសមភាគ
សតិប្បដ្ឋានសំយុត្ត

អម្ពបាលវគ្គ
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅក្នុងអម្ពបាលិវន
ពោលអំពីសតិប្បដ្ឋាន ៤
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅក្នុងប្រាហ្មណគ្រាមឈ្មោះកោសល១០
ពោលអំពីគំនរនៃកុសលនឹងអកុសល១៤
ពោលអំពីសត្វខ្លែងឆាបសត្វប្រចៀច១៥
ពោលអំពីកាមគុណ ៥១៧
ពោលអំពីប្រទេសដែលសត្វស្វានឹងមនុស្សទៅបានដផយលំបាក១៩
ពោលអំពីអ្នកចម្អិនភត្តមិនឈ្លាសវៃ២៣
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់៣០
ពោលអំពីព្រះអានន្ទចូលទៅកាន់លំនៅភិក្ខុនីមួយរូប៣៤
នាឡន្ទវគ្គ
ពោលអំពីមហាបុរស៤៤
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅក្នុងអម្ពបាលិវនជិតក្រុងនាឡន្ទា៤៥
ពោលអំពីចុន្ទសមណុទ្ទេស៥១
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅទៀបឆ្នេរស្ទឹងគង្គា ជិតក្រុងឱក្កចេលា៥៧
ពោលអំពីព្រះពាហិយៈ៦១
ពោលអំពីព្រះខត្តិយៈ៦៤
ពោលអំពីសតិប្បដ្ឋានជារបស់ប្រសើរ៦៦
ពោលអំពីសហម្បតិព្រហ្ម៦៨
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅក្នុងសេទកនិគម៧១
សីកដ្ឋិតិវគ្គ
ពោលអំពីសីល៧៧
ពោលអំពីការស្ថិតនៅនៃព្រះសទ្ធម្ម៨០
ពោលអំពីសេចក្តីសាបសូន្យនឹងមិនសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្ម៨២
ពោលអំពីសតិប្បដ្ឋាន ៤៨៤
ពោលអំពីព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ចូលទៅទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភាគ៨៥
ពោលអំពីបទេសភាវនា (ការចម្រើននូវចំណែកនៃសតិប្បដ្ឋាន ៤)៨៨
ពោលអំពីសមត្តវនា (ការចម្រើននូវសេចក្តីសម្រេចនៃសតិប្បដ្ឋាន ៤)៨៩
ពោលអំពីព្រះអនុរុទ្ធដឹងច្បាស់នូវលោក៩០
ពោលអំពីសិរីវឌ្ឍគហបតី៩១
អននុស្សុតវគ្គ
ពោលអំពីធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានស្តាប់៩៧
ពោលអំពីការប្រាសចាកតម្រេក១០០
ពោលអំពីសតិប្បដ្ឋាន ៤ ដែលបុគ្គលខ្វល់ខ្វាយហើយ១០១
ពោលអំពីសតិប្បដ្ឋាន ៤ ដែលបុគ្គលបានចម្រើនហើយ១០២
ពោលអំពីភិក្ខុត្រូវមានស្មារតី១០៣
ពោលអំពីអរហត្តផល១០៤
ពោលអំពីការលះបង់ឆន្ទៈ១០៥
ពោលអំពីការកំណត់ដឹងនូវអារម្មណ៍មានកាយជាដើម១០៧
ពោលអំពីសតិប្បដ្ឋានភាវនា១០៨
ពោលអំពីបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់សតិប្បដ្ឋានភាវាន១១០
អមតវគ្គ
ពោលអំពីការតាំងចិត្តក្នុងសតិប្បដ្ឋាន១១២
ពោលអំពីសេចក្តីកើតឡើងនឹងសូន្យទៅនៃសតិប្បដ្ឋាន១១៣
ពោលអំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ១១៤
ពោលអំពីភិក្ខុមានស្មារតី១១៧
ពោលអំពីកុសលរាស៍១១៧
ពោលអំពីភិក្ខុសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខសំវរៈ១១៩
ពោលអំពីការលះបង់ទុច្ចរិត១២១
ពោលអំពីពួកជនមានមិត្តអាមាត្យជាដើម១២៣
ពោលអំពីវេទនា ៣១២៤
ពោលអំពីអាសវៈ ៣១២៥
សតិប្បដ្ឋានសំយុត្តគង្គាទិបេយ្យាល
ពោលអំពីទន្លេគង្គាហូរទៅក្នុងទិសខាងកើត១២៧
ឥន្រ្ទិយសំយុត្ត
សុទ្ធិកវគ្គ
ពោលអំពីឥន្រ្ទិយ ៥១៣០
ពោលអំពីអរិយស្សាវកបានដល់នូវសោតៈ១៣០
ពោលអំពីអរហន្តខីណាស្រព១៣១
ពោលអំពីសមណព្រាហ្មណ៍១៣៣
ពោលអំពីឥន្រ្ទិយដែលបណ្ឌិតគប្បីឃើញក្នុងអង្គនៃសោតាបត្តិវគ្គ១៣៦
ពោលអំពីឥន្រ្ទិយ ៥១៣៧
មុទុតរវគ្គ
ពោលអំពីឥន្រ្ទិយ ៥១៤៤
ពោលអំពីភិក្ខុបានជាអរហន្តព្រោះពេគលេញដោយឥន្រ្ទិយ ៥១៤៦
ពោលអំពីឥន្រ្ទិយ ៥ ជាដំណើរទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់១៥៤
ឆឡិន្រ្ទិយវគ្គ
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគមិនត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀត១៥៧
ពោលអំពីឥន្រ្ទិយ ៣១៥៧
ពោលអំពីភិក្ខុជាអរហន្តព្រោះពេគលេញដោយឥន្រ្ទិយ ៥១៥៨
ពោលអំពីឥន្រ្ទិយ ៦១៥៩
ពោលអំពីភិក្ខុជាអរហន្តខីណាស្រព១៦០
ពោលអំពីសមណព្រាហ្មណ៍១៦៣
សុខិន្រ្ទិយវគ្គ
ពោលអំពីឥន្រ្ទិយ ៥១៦៦
ពោលអំពីភិក្ខុជាអរហន្តខីណាស្រព១៦៧
ពោលអំពីសមណព្រាហ្មណ៍១៦៨
ពោលអំពីការចែកឥន្រ្ទិយមាន ៣ លើក១៧១
ពោលអំពីសុខឥន្រ្ទិយជាដើមកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យផស្សៈ១៧៧
ពោលអំពីទុក្ខិន្រ្ទិយជាដើមកើតឡើងដល់ភិក្ខុអ្នកប្រមាទ១៨១
ជរាវគ្គ
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ព្រះជរា១៨៨
ពោលអំពីឧណ្ណាភព្រាហ្មណ៍១៨៩
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃអញ្ជ័នទៀបក្រុងសាកេត១៩៣
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងបុព្វកោដ្ឋនិគមជិតក្រុងសាវត្ថី១៩៤
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងបុព្វារាម១៩៩
ពោលអំពីព្រះបិណ្ឌោលភារទ្វាជៈ២០៦
ពោលអំពីព្រះអរិយស្សាវអ្នកមានសទ្ធា២០៩
សូករខាតវគ្គ
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រាហ្មណ៍គ្រាមក្នុងដែនកោសល២១៦
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងឧរុវេលកប្បនិគមក្នុងមល្លកជនបទ២១៧
ពោលអំពីភិក្ខុជាអសេក្ខបុគ្គល២១៩
ពោលអំពីស្នាមជើងដំរី២២២
ពោលអំពីក្លិនខ្លឹមចន្ទន៍ក្រហម២២៣
ពោលអំពីភិក្ខុស្ថិតនៅក្នុងធម៌មួយរមែងញុំាងឥន្រ្ទិយ ៥ ឲ្យចម្រើន២២៤
ពោលអំពីសហម្បតិព្រហ្ម២២៦
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងសូករខាតគូហា២២៩
ពោលអំពីការកើតឡើងនៃឥន្រ្ទិយមានពីរលើក២៣២
ពោធិបក្ខិយវគ្គ
ពោលអំពីបុគ្គលចម្រើនឥន្រ្ទិយ ដើម្បីលះបង់សញ្ញោជនៈ២៣៤
ពោលអំពីបុគ្គលចម្រើនឥន្រ្ទិយ ដើម្បីកំណត់ដឹងនូវកាលយូរ២៣៥
ពោលអំពីផល ៧ អានិសង្ស ៧២៣៧
ពោលអំពីដើមឈើក្នុងជម្ពូទ្វីបមាន ៤ លើក២៣៨
ឥន្រ្ទិយសំយុត្ត គង្គាទិបេយ្យាល
ពោលអំពីភិក្ខុចម្រើនឥន្រ្ទិយ រមែងមានទំនាបរកព្រះនិព្វានដូចទន្លេគង្គាមានទំនាបទៅខាងកើត២៤៣
សម្មប្បធាន សំយុត្ត
ពោលអំពីសម្មប្បធាន ៤២៣៨
ពោលអំពីភិក្ខុអាស្រ័យនូវសីល២៥១
ពោលអំពីការស្វែងរកមាន ៣ យ៉ាង២៥២
ពោលអំពីសញ្ញោជនៈជាចំណែកខាងលើ ៥២៥៣
ពលសំយុត្ត
ពោលអំពីពលៈ ៥២៥៥
ឥទ្ធិបាទ សំយុត្ត
បាវាលវគ្គ
ពោលអំពីឥទ្ធិបាទ ៤២៥៩
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងកូដាគារសាលា២៧១
ពោលអំពីក្រុងវាសាលី គួរជាទីរីករាយ២៧២
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទ២៧៥
ពោលអំពីមារមានចិត្តបាបចូលទៅរកព្រះដ៏មានព្រះភាគ២៧៥
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគដាក់អាយុសង្ខារ២៨០
បាសាទកម្បនវគ្គ
ពោលអំពីសេចក្តីត្រិះរិះនៃព្រះពោធិសត្វ២៨២
ពោលអំពីការចម្រើនឥទ្ធិបាទ២៨៣
ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះគង់ក្នុងមិគារមាតុប្រាសាទ២៩៤
ពោលអំពីព្រះមោគ្គល្លានញុំាងមិគារមាតុប្រាសាទឲ្យកម្រើក២៩៥
ពោលអំពីព្រះអានន្ទគង់ក្នុងឃោសិតារាម២៩៩
ពោលអំពីបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនឥទ្ធិបាទ៣១១
ពោលអំពីឆន្ទៈធូរថយខ្លាំងពេក៣១៣
អយោគុឡវគ្គ
ពោលអំពីសេចក្តីត្រិះរិះនៃព្រះពោធិសត្វ៣២៣
ពោលអំពីការចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភាគនៃព្រះអានន្ទ៣២៦
ពោលអំពីការតម្កល់កាយក្នុងចិត្តនៃព្រះតថាគត៣២៧
ពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃផល ៧ ប្រការនឹងអានិសង្ស ៧ ប្រការ៣៣១
ពោលអំពីការសម្រេចនូវឥទ្ធិវិធៈ៣៣៦
ពោលអំពីព្រះតថាគតមានឫទ្ធិច្រើនយ៉ាង៣៤២
ឥទ្ធិបាទសំយុត្ត គង្គាទិបេយ្យាល
ពោលអំពីទន្លេគង្គាមានទំនាបទៅខាងកើត៣៤៥
អនុរុទ្ធ សំយុត្ត រហោគតវគ្គ
ពោលអំពីព្រះអនុរុទ្ធគង់ក្នុងវត្តជេតពន៣៤៧
ពោលអំពីសេចក្តីប្រាថ្នានៃភិក្ខុក្នុងបដិកូលសញ្ញា៣៤៩
ពោលអំពីការបោះបង់នូវសតិប្បដ្ឋាន ៤ នៃពួកភិក្ខុ៣៥៣
ពោលអំពីព្រះមោគ្គល្លានសួរព្រះអនុរុទ្ធ៣៥៥
ទុតិយវគ្គ
ពោលអំពីការចូលទៅរកព្រះអនុរុទ្ធនៃពួកភិក្ខុច្រើនរូប៣៦៧
ពោលអំពីការសម្រេចឥទ្ធិវិធៈច្រើនប្រការ៣៦៨