បិដកភាគ ៦៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦៧

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេស
បឋមភាគ


វត្ថុគាថា
ពាវរីព្រាហ្មណ៍ ព្រមទាំងសិស្ស
អជិតមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
លោកមាននរក ជាដើម១១
លោកគឺអវិជ្ជាបិទបាំងហើយ១៣
លោកមិនភ្លឺស្វាង ព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេង ៗ១៧
តណ្ហាជាគ្រឿងជាប់នៃលោក១៨
ទុក្ខ ជាមហាភ័យនៃលោក២០
តណ្ហាជាដើម ជាខ្សែក្នុងលោក២៥
សតិជាគ្រឿងបិទខ្សែគឺតណ្ហាជាដើម២៥
ខ្សែ (មានតណ្ហាជាដើម) ដាច់សូន្យដោយបញ្ញា២៦
បញ្ញាជាដើម រលត់ព្រោះរលត់វិញ្ញាណ៣៣
អធិសីលសិក្ខា៣៧
អធិចិត្តសិក្ខា៣៧
អធិប្បញ្ញាសិក្ខា៣៨
មិនគប្បីជាប់ចំពាក់ក្នុងកាម៤១
កាម ២ យ៉ាង៤១
មិនគប្បីធ្វើចិត្តឲ្យល្អក់៤៣
គប្បីឈ្លាសវៃក្នុងធម៌ទាំងពួង៤៤
គប្បីមានសតិជាភិក្ខុប្រព្រឹត្តទៅ៤៦
តិស្សមេត្តេយ្យមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
ភិក្ខុមានព្រហ្មចរិយៈក្នុងកាមទាំងឡាយ៥០
មគ្គមានអង្គ៨ ជាព្រហ្មចរិយៈ៥០
អ្នកប្រាសចាកតណ្ហា មានស្មារតីគ្រប់កាល៥៥
អ្នកមានស្មារតី ដោយហេតុ ៤ យ៉ាង៥៦
ភិក្ខុរលត់ទុក្ខ ព្រោះពិចារណា៥៦
ព្រះអរហន្តមិនមានការញាប់ញ័រ៥៧
គ្រឿងជាប់ ២ យ៉ាង៥៨
អ្នកមានចិត្តផុតស្រឡះ ឈ្មោះថាមហាបុរស៦១
អ្នកលះតណ្ហា បានកន្លងគ្រឿងចាក់ស្រេះ៦២
បុណ្ណកមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
មូលនៃអកុសល ៣ យ៉ាង៦៥
និទាន (ហេតុ) ៣ យ៉ាង៦៥
ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ឃើញនូវមូល៦៦
ការសួរ ៣ យ៉ាង៧៣
ការសួរ ៣ យ៉ាងដទៃទៀត៧៤
អាស្រ័យជរា ទើបបានតាក់តែងយញ្ញ៨២
ការសរសើរផលយញ្ញ និងទក្ខិណេយ្យបុគ្គល៨៩
ក្រោធកើតដោយអាការៈ ១០ យ៉ាង១០១
មេត្តគូមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
ការសួរ ៣ យ៉ាង១០៦
ការសួរ ៣ យ៉ាងដទៃទៀត១០៧
ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ដល់នូវវេទ១១០
ញាណក្នុងមគ្គ ៤ ហៅថាវេទ១១០
ព្រះមានព្រះភាគមានកាយចម្រើនហើយ១១២
ព្រះមានព្រះភាគ មានព្រះទ័យផុតស្រឡះ១១៦
ទុក្ខ មានជាតិទុក្ខ ជាដើម១១៩
ទុក្ខកើតព្រោះឧបធិជាហេតុ១២៥
ឧបធិ ១០ យ៉ាង១២៥
ជនមិនដឹង រមែងសាងឧបធិ១២៧
ជនល្ងង់ រមែងចូលទៅកាន់ទុក្ខរឿយ ៗ១២៧
មិនគប្បីសាងឧបធិ១២៨
មោនេយ្យៈ ៣ យ៉ាង១៣៤
តណ្ហា ជាវិសត្តិកា (ផ្សាយទៅ)១៤១
តណ្ហា ជាអកុសលមូល១៤១
ព្រះនាមថា ព្រះមហេសី ដោយអត្ថដូចម្តេច១៤៣
ការប្រកាន់ ២ យ៉ាង១៤៩
ភព ២ យ៉ាង១៤៩
សេចក្តីប្រកាន់ ២ យ៉ាង១៥៣
គប្បីលះទុក្ខ១៥៥
អកុសលធម៌ ឈ្មោះថាអាគូ (អំពើអាក្រក់)១៦០
ព្រះនាមថា នាគៈ ដោយអត្ថដូចម្តេច១៦០
ឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍ដោយអត្ថដូចម្តេច១៦៣
គ្រឿងកង្វល់មានរាគៈជាដើម១៦៤
អមតនិព្វាន ឈ្មោះថាត្រើយ១៦៨
កិលេស មានរាគៈ ជាដើម ឈ្មោះ ខិលៈ១៦៨
ការសង្ស័យក្នុងទុក្ខជាដើម១៦៩
កិលេសជាគ្រឿងជាប់១៧១
តណ្ហា ឈ្មោះថាអាសា១៧៣
ធោតកមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
ការសួរ ៣ យ៉ាង១៧៥
សិក្ខា ៣ យ៉ាង១៧៧
គប្បីសិក្សានូវនិព្វាននៃខ្លួន១៨០
ទេវតា ៣ យ៉ាង១៨២
ព្រះនាមថាសក្កៈដោយហេតុដូចម្តេច១៨៥
ទ្រព្យគឺសទ្ធាជាដើម១៨៥
សេចក្តីសង្ស័យ ឈ្មោះថាកថង្កថា១៨៦
អមតនិព្វានជាវិវេកធម៌១៩២
និស្ស័យ ២ យ៉ាង១៩៤
គប្បីឆ្លងតណ្ហាជាវិសត្តិកា២០១
ឧបសីវមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
កាម ២ យ៉ាង២១២
កិលេសជាដើម ឈ្មោះថាវាទបថ២៣០
នន្ទមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
ជនមានក្សត្រជាដើម២៣២
អ្នកឈ្លាសក្នុងខន្ធជាដើម២៣៥
មារសេនាមានកាយទុច្ចរិតជាដើម២៣៦
រូបតណ្ហាជាដើម២៥៤
បរិញ្ញា ៣ យ៉ាង២៥៤
អាសវៈ ៤ យ៉ាង២៥៦
កិលេសជាដើម ឈ្មោះថាឧបធិ២៥៨
ហេមកមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
អ្វីជាបិយរូប សាតរូប ក្នុងលោក២៦៩
ការបន្ទោបង់នូវឆន្ទរាគ២៧១
តោទេយ្យមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
កាម ២ យ៉ាង២៧៨
ទ្រព្យគឺសទ្ធាជាដើម២៨១
ព្រះមានព្រះភាគមានចក្ខុជុំវិញ២៨២
គ្រឿងកង្វល់មានរាគៈជាដើម២៨៥
កប្បមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
សង្សារ ឈ្មោះថាស្រះ២៨៧
 ទីបំផុតខាងដើមនៃសង្សារមិនប្រាកដ២៨៧
ទីបំផុតខាងចុងនៃសង្សារមិនប្រាកដ២៩១
ទីបំផុតជាអាទានៈ (គ្រឿងប្រកាន់មាំ)២៩៨
ចតុកណ្ណីមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
កាម ២ យ៉ាង៣០៤
ធម៌ ជាសន្តិបទ៣០៦
ព្រះមានព្រះភាគមានតេជៈគឺញាណ៣០៩
គ្រឿងកង្វល់គឺរាគៈជាដើម៣១៥
តណ្ហា ជាគេធៈ (គ្រឿងតម្រេក)៣១៧
អាសវៈ ៤៣១៧
ភទ្រាវុធមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស
ព្រះពុទ្ធទ្រង់លះបង់ទីលំនៅ៣១៩
តណ្ហាមានរូបតណ្ហាជាដើម៣២០
ព្រះពុទ្ធទ្រង់កាត់បង់តណ្ហា៣២០
ព្រះពុទ្ធទ្រង់មិនញាប់ញ័រ៣២០
គ្រឿងកំណត់ ២ យ៉ាង៣២២
ព្រះពុទ្ធទ្រង់លះបង់កប្បៈ (គ្រឿងកំណត់)៣២២
មារគឺខន្ធជាដើម៣២៨