បិដកភាគ ១០៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៧

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
បដ្ឋាន ចុទ្ទសមភាគ

អនុលោមត្តិកប្បដ្ឋាន
បរិត្តត្តិកហេតុទុកៈ
បរិត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ
ហីនត្តិកហេតុទុកៈ១១
មច្ឆត្តត្តិកហេតុទុកៈ១៤
មគ្គារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ២១
ឧប្បន្នត្តិកហេតុទុកៈ៣១
អតីតត្តិកហេតុទុកៈ៣៤
អតីតារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ៣៦
អជ្ឈត្តត្តិកហេតុទុកៈ៤០
អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ៤៣
សនិទស្សនត្តិកហេតុទុកៈ៤៦
កុសលត្តិកសហេតុទុកៈ៥៣
កុសលត្តិកហេតុសម្បយុត្តទុកៈ៥៨
កុសលត្តត្តិកហេតុហេតុកទុកៈ៦៣
កុសលត្តិកហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ៦៧
កុសលត្តិកនហេតុសហេតុកទុកៈ៧០
កុសលត្តិកសប្បច្ចយទុកៈ៧៣
កុសលត្តិកសង្ខតទុកៈ៧៦
កុសលត្តិកសនិទស្សនទុកៈ៧៦
កុសលត្តិកសប្បដិឃទុកៈ៧៩
កុសលត្តិករូបីទុកៈ៨១
កុសលត្តិកលោកិយទុកៈ៨៣
កុសលត្តិកកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈ៨៧
កុសលត្តិកអាសវទុកៈ៩០
កុសលត្តិកសាសទុកៈ៩៣
កុសលត្តិកអាសវសម្បយុត្តទុកៈ៩៦
កុសលត្តិកអាសវសាសវទុកៈ៩៨
កុសលត្តិកអាសវអាសវសម្បយុត្តទុកៈ១០១
កុសលត្តិកអាសវវិប្បយុត្តសាសវទុកៈ១០២
កុសលត្តិកធគោច្ឆកទុកៈ១០៦
កុសលត្តិកសារម្មណទុកៈ១០៦
កុសលត្តិកចិត្តទុកៈ១០៨
កុសលត្តិកចេតសិកទុកៈ១១០
កុសលត្តិកចិត្តសម្បយុត្តាទិអដ្ឋទុកៈ១១២
កុសលត្តិកអជ្ឈត្តិកទុកៈ១១២
កុសលត្តិកឧបាទាទុកៈ១១៤
កុសលត្តិកឧបាទិន្នទុកៈ១១៦
កុសលត្តិកឧបាទានគោច្ឆកទុកៈ១១៨
កុសលត្តិកកិលេសទុកៈ១១៨
កុសលត្តិកសង្កិលេសិកទុកៈ១១៩
កុសលត្តិកសង្កិលិដ្ឋទុកៈ១២២
កុសលត្តិកកិលេសសម្បយុត្តទុកៈ១២៤
កុសលត្តិកកិលេសសង្កិលេសិកទុកៈ១២៤
កុសលត្តិកកិលេសសង្កិលិដ្ឋទុកៈ១២៦
កុសលត្តិកកិលេសសម្បយុត្តទុកៈ១២៧
កុសលត្តិកកិលេសវិប្បយុត្តសង្កិលេសិកទុកៈ១២៨
កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វទុកៈ១៣១
កុសលត្តិកភាវនាយបហាតព្វទុកៈ១៣៣
កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ១៣៣
កុសលត្តិកភាវនាយបហាតព្វហេតុកទុកៈ១៣៤
កុសលត្តិកសវិតក្កទុកៈ១៣៥
កុសលត្តិកសវិចារទុកៈ១៣៧
កុសលត្តិកសប្បីតិកទុកៈ១៣៧
កុសលត្តិកកប្បីតិសហគតាទិត្តិទុកៈ១៤០
កុសលត្តិកកាមាវចរទុកៈ១៤០
កុសលត្តិករូបាវចរទុកៈ១៤៣
កុសលត្តិកអរូបាវចរទុកៈ១៤៥
កុសលត្តិកបរិយាបន្នទុកៈ១៤៥
កុសលត្តិកនិយ្យនិកទុកៈ១៤៨
កុសលត្តិកនិយតទុកៈ១៤៩
កុសលត្តិកសឧត្តរទុកៈ១៥០
កុសលត្តិករសណទុកៈ១៥២
វេទនាតិកសរណទុកៈ១៥៤
វិបាកត្តកសរណទុកៈ១៥៦
ឧបាទិន្នត្តិករណទុកៈ១៥៨
សង្កលិដ្ឋត្តិកសរណទុកៈ១៦០
វិតក្កត្តិកសរណទុកៈ១៦២
បីតិត្តិកសរណទុកៈ១៦៣
ទស្សនត្តិកសរណទុកៈ១៦៤
ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកសរណទុកៈ១៦៥
អាចយគាមិត្តិកសរណទុកៈ១៦៦
សេក្ខត្តិកសរណទុកៈ១៦៨
បរិត្តត្តិកសរណទុកៈ១៦៩
បរិត្តារម្មណត្តិកសរណទុកៈ១៧១
ហីនត្តិកសរណទុកៈ១៧២
មិច្ឆត្តត្តិកសរណទុកៈ១៧៣
មគ្គារម្មណត្តិកសរណទុកៈ១៧៤
ឧប្បន្នត្តិកសរណទុកៈ១៧៥
អតីតត្តិកសរណទុកៈ១៧៦
អតីតារម្មណត្តិកសរណទុកៈ៧៧
អជ្ឈត្តត្តិកសរណទុកៈ១៧៨
អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកសរណទុកៈ១៧៩
សនិទស្សនត្តិកសរណទុកៈ១៨០
អនុលោមត្តិកត្តិកប្បដ្ឋាន
កុសលត្តិកវេទនាត្តិកៈ១៨២
កុសលត្តិកវិបាកត្តិកៈ១៨៦
កុសលត្តិកឧបាទិន្នត្តិកៈ១៨៨
កុសលត្តិកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ១៩២
កុសលត្តិកវិតក្កត្តិកៈ១៩៣
កុសលត្តិកកប្បីតិត្តិកៈ១៩៦
កុសលត្តិកទស្សនត្តិកៈ១៩៨
កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ១៩៩
កុសលត្តិកអាចយគាមិត្តិកៈ២០០
កុសលត្តិកសេក្ខត្តិកៈ២១០
កុសលត្តិកបរិត្តត្តិកៈ២០៣
កុសលត្តិកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ២០៥
កុសលត្តិកហីនត្តិកៈ២០៧
កុសលត្តិកមិច្ឆត្តត្តិកៈ២០៩
កុសលត្តិកមគ្គារម្មណត្តិកៈ២១១
កុសលត្តិកឧប្បន្នត្តិកៈ២១២
កុសលត្តិកអតីតត្តិកៈ២១២
កុសលត្តិកអតីតារម្មណត្តិកៈ២១២
កុសលត្តិកអជ្ឈត្តត្តិកៈ២១៥
កុសលត្តិកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ២១៨
កុសលត្តិកសនិទស្សនត្តិកៈ២១៨
វេទនាតិកកុសលត្តិកៈ២២០
វិបាកត្តកកុសលត្តិកៈ២២២
ឧបាទិន្នត្តិកកុសលត្តិកៈ២២៣
សង្កិលិដ្ឋត្តិកកុសលត្តិកៈ២២៤
វិតក្កត្តិកកុសលត្តិកៈ២២៥
បីតិត្តិកកុសលត្តិកៈ២២៦
ទស្សនត្តិកកុសលត្តិកៈ២២៨
ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តកុសលត្តិកៈ២២៩
អាចយគាមិត្តកកុសលត្តិកៈ២៣០
សេក្ខត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣០
បរិត្តត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣១
បរត្តិរម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣២
ហីនត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣៣
មិច្ឆត្តត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣៤
មគ្គារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣៥
ឧប្បន្នត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣៦
អតីតត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣៦
អតីតារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣៧
អជ្ឈត្តត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣៨
អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ២៣៩
សនិទស្សនត្តិកកុសលត្តិកៈ២៤១
អនុលោមទុកទុកប្បដ្ឋាន
ហេតុទុកសហេតុកទុកៈ២៤៣
ហេតុទុកហេតុសម្បយុត្តទុកៈ២៤៨
ហេតុទុកហេតុសហេតុកទុកៈ២៥០
ហេតុទុកហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ២៥១
ហេតុទុកនហេតុសហេតុកទុកៈ២៥១
ហេតុទុកសប្បច្ចយទុកៈ២៥២
ហេតុទុកសង្ខតទុកៈ២៥៣
ហេតុទុកសនិទស្សនទុកៈ២៥៣
ហេតុទុកសប្បដិឃទុកៈ២៥៤
ហេតុទុករូបីទុកៈ២៥៥
ហេតុទុកលោកិយទុកៈ២៥៦
ហេតុទុកកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈ២៥៧
ហេតុទុកអាសវទុកៈ២៥៨
ហេតុទុកអាសវសម្បយុត្តទុកៈ២៥៩
ហេតុទុកអាសវសាសវទុកៈ២៦០
ហេតុទុកអាសវអាសវសម្បកយុត្តទុកៈ២៦០
ហេតុទុកអាសវវិប្បយុត្តសាសវទុកៈ២៦១
ហេតុទុកឆគោច្ឆទុកៈ២៦២
ហេតុទុកសារម្មណទុកៈ២៦២
ហេតុទុកចិត្តទុកៈ២៦៣
ហេតុទុកចេតសិកទុកៈ២៦៣
ហេតុទុកសម្បយុត្តទុកៈ២៦៤
ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋទុកៈ២៦៤
ហេតុទុកចិត្តសមុដ្ឋានទុកៈ២៦៥
ហេតុទុកចិត្តសហភុទុកៈ២៦៥
ហេតុទុកចិត្តានុបរិវត្តិទុកៈ២៦៦
ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានទុកៈ១៦៦
ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុទុកៈ២៦៧
ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិទុកៈ២៦៧
ហេតុទុកអជ្ឈត្តិកទុកៈ២៦៨
ហេតុទុកឧបាទាទុកៈ២៦៨
ហេតុទុកឧបាទិន្នទុកៈ២៦៩
ហេតុទុកឧបាទានគោច្ឆកទុកៈ២៦៩
ហេតុទុកកិលេសគោច្ឆទុកៈ២៦៩
ហេតុទុកបិដ្ឋិទុកៈ២៧០
ហេតុទុកបិដ្ឋិទុកៈ២៧០
សហេតុកទុកហេតុទុកៈ២៧៣
ហេតុសម្បយុត្តទុកហេតុទុកៈ២៧៣
ហេតុសហេតុកទុកហេតុទុកៈ២៧៣
ហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកហេតុទុកៈ២៧៤
ហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកហេតុទុកៈ២៧៤
នហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកហេតុទុកៈ២៧៤
ចូឡន្តរទុកហេតុទុកៈ២៧៥
អាសវគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ២៧៧
ឆគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ២៧៨
មហន្តរទុកហេតុទុកៈ២៧៩
ឧបាទានគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ២៧៩
កិលេសគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ២៨០
បិដ្ឋិទុកហេតុទុកៈ២៨០