បិដកភាគ ៥២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥២

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ ខុទ្ទកបាឋ
ភាគទី ១
ខុទ្ទកបាឋ សរណគមន៍
 សិក្ខាបទ ១០
 អាការៈ ៣២
 សាមណេរប្បញ្ហា
 មង្គលសូត្រ
 រតនសូត្រ
 តិរោកុឌ្ឌកណ្ឌ១២
 និធិកណ្ឌ១៥
 ករណីយមេត្តសូត្រ១៨
ធម្មបទគាថា យមកវគ្គ ទី ១២១
 អប្បមាទវគ្គ ទី ២២៥
 ចិត្តវគ្គ ទី ៣២៨
 បុប្ផវគ្គ ទី ៤៣០
 ពាលវគ្គ ទី ៥៣៤
 បណ្ឌិតវគ្គ ទី ៦៣៧
 អរហន្តវគ្គ ទី ៧៤០
 សហស្សវគ្គ ទី ៨៤៣
 បាបវគ្គ ទី៩៤៦
 ទណ្ឌវគ្គ ទី ១០៤៩
 ជរាវគ្គ ទី ១១៥២
 អត្តវគ្គ ទី១២៥៥
 លោកវគ្គ ទី ១៣៥៧
 ពុទ្ធវគ្គ ទី ១៤៥៩
 សុខវគ្គ ទី ១៥៦៣
 បិយវគ្គ ទី ១៦៦៥
 កោធវគ្គ ទី ១៧៦៧
 មលវគ្គ ទី ១៨៧០
 ធម្មដ្ឋវគ្គ ទី ១៩៧៥
 មគ្គវគ្គ ទី ២០៧៨
 បកិណ្ណកវគ្គ ទី ២១៨១
 និរយវគ្គ ទី ២២៨៥
 នាគវគ្គ ទី ២៣៨៨
 តណ្ហាវគ្គ ទី ២៤៩១
 ភិក្ខុវគ្គ ទី ២៥៩៨
 ព្រាហ្មណវគ្គ ទី ២៦១០២
សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ឧទាន
ឧទាន ពោធិវគ្គ ទី ១ បឋមសូត្រ១១៣
 ទុតិយសូត្រ១១៤
 តតិយសូត្រ១១៦
 ចតុត្ថសូត្រ១១៨
 បញ្ចមសូត្រ១១៩
 ឆដ្ឋសូត្រ១២០
 សត្តមសូត្រ១២២
 អដ្ឋមសូត្រ១២៣
 នវមសូត្រ១២៥
 ទសមសូត្រ១២៦
មុច្ចលិន្ទវគ្គ ទី ២ បឋមសូត្រ១៣៣
 ទុតិយសូត្រ១៣៤
 តតិយសូត្រ១៣៧
 ចតុត្ថសូត្រ១៣៧
 បញ្ចមសូត្រ១៤០
 ឆដ្ឋសូត្រ១៤១
 សត្តមសូត្រ១៤៣
 អដ្ឋមសូត្រ១៤៥
 នវមសូត្រ១៥៣
 ទសមសូត្រ១៥៤
ឧទាន នន្ទវគ្គ ទី ៣ បឋមសូត្រ១៥៩
 ទុតិយសូត្រ១៦០
 តតិយសូត្រ១៦៧
 ចតុត្ថសូត្រ១៧៤
 បញ្ចមសូត្រ១៧៥
 ឆដ្ឋសូត្រ១៧៦
 សត្តមសូត្រ១៧៨
 អដ្ឋមសូត្រ១៨១
 នវមសូត្រ១៨៥
 ទសមសូត្រ១៨៩
ឧទាន មេឃិយវគ្គ ទី៤បឋមសូត្រ១៩២
 ទុតិយសូត្រ២០១
 តតិយសូត្រ២០២
 ចតុត្ថសូត្រ២០៥
 បញ្ចមសូត្រ២០៩
 ឆដ្ឋសូត្រ២១៣
 សត្តមសូត្រ២១៤
 អដ្ឋមសូត្រ២១៥
 នវមសូត្រ២២២
 ទសមសូត្រ២២៣
សោណតេ្ថរវគ្គ ទី៥បឋមសូត្រ២២៥
 ទុតិយសូត្រ២២៦
 តតិយសូត្រ២២៨
 ចតុត្ថសូត្រ២៣៣
 បញ្ចមសូត្រ២៣៤
 ឆដ្ឋសូត្រ២៤៩
 សត្តមសូត្រ២៥៩
 អដ្ឋមសូត្រ២៦០
 នវមសូត្រ២៦១
 ទសមសូត្រ២៦២
ឧទាន ជច្ចន្ធវគ្គ ទី ៦ បឋមសូត្រ២៦៤
 ទុតិយសូត្រ២៧៤
 តតិយសូត្រ២៨០
 ចតុត្ថសូត្រ២៨០
 បញ្ចមសូត្រ២៨៩
 ឆដ្ឋសូត្រ២៩៤
 សត្តមសូត្រ៣០០
 អដ្ឋមសូត្រ៣០១
 នវមសូត្រ៣០៣
 ទសមសូត្រ៣០៤
ចូឡវគ្គ ទី ៧ បឋមសូត្រ៣០៧
 ទុតិយសូត្រ៣០៨
 តតិយសូត្រ៣០៩
 ចតុត្ថសូត្រ៣១០
 បញ្ចមសូត្រ៣១១
 ឆដ្ឋសូត្រ៣១២
 សត្តមសូត្រ៣១៣
 អដ្ឋមសូត្រ៣១៤
 នវមសូត្រ៣១៤
 ទសមសូត្រ៣១៧
អដ្ឋមស្ស បាសលិគ្គាមិយវគ្គស្ស បឋមសូត្រ៣២០
 ទុតិយសូត្រ៣២១
 តតិយសូត្រ៣២១
 ចតុត្ថសូត្រ៣២៣
 បញ្ចមសូត្រ៣២៤
 ឆដ្ឋសូត្រ៣៣៤
 សត្តមសូត្រ៣៤៥
 អដ្ឋមសូត្រ៣៤៧
 នវមសូត្រ៣៥០
 ទសមសូត្រ៣៥២