បិដកភាគ ២៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៦

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
ទេវទហវគ្គ 

ទេវទហសូត្រ ទី ១
ទេវទហគ្គ ទេវទហសូត្រ  ការសួរចំពោះនិគ្រន្ថ
 ពាក្យគួរនិយាយនិងមិនគួរនិយាយ
 ឧបមាដោយបុរសត្រូវសរ
 ការសួរចំពោះធម៌ ៥ យ៉ាង១៣
 ពាក្យគួរនិយាយនិងមិនគួរនិយាយ១៥
 ការសួរដេញដោលចំពោះពួកនិគ្រន្ថ១៨
 សេចក្តីប្រឹងប្រែងនិងសេចក្តីព្យាយាមឥតផល២១
 សេចក្តីប្រឹងប្រែងនិងសេចក្តីព្យាយាមមានផល២៧
 បុគ្គលប្រកបដោយសីលក្ខន្ធ៣៥
 ការចូលឈាន៤៣
 ភាពនៃទិព្វចក្ខុ៤៥
 ភាពនៃអាសវក្ខយញ្ញាណ៤៧
 ការមកកាន់ឋានដែលគេគប្បីសរសើរ៥៣
បញ្ចត្តយសូត្រ ទី ២
ទេវទហគ្គ បញ្ចត្តយសូត្រ  ការបញ្ញត្តិអត្តា៥៣
 ឧបមាដោយពាណិជ៦៣
 អបន្តរទិដ្ឋិជាដើម៦៥
 ទិដ្ឋិផ្សេង ៗ៦៩
 ឧបមាដោយម្លប់និងកម្តៅថ្ងៃ៧១
 ការកើតឡើងនៃនិរាមិសមុខ៧៣
 សេចក្តីប្រកាន់មាំរបស់សមណព្រាហ្មណ៍៧៧
កិន្តិសូត្រ ទី ៣
ទេវទហគ្គ កិន្តិសូត្រ  វាទៈផ្សេងគ្នាក្នុងធម៌ដ៏វិសេស៨១
 ការធ្វើជាអ្នកព្រងើយ៨៩
 ការព្យាករណ៍ដោយប្រពៃ៩១
សាមគាមសូត្រ ទី ៤
ទេវទហគ្គ សាមគាមសូត្រ  ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៩៤
 ការទ្រង់សួរសំពោះអានន្ទ៩៧
 វិវាទមូល ៦៩៩
 យេភុយ្យសិកា១០៣
 អមុឡ្ហវិន័យ១០៥
 តស្សបាបិយសិកា១០៧
  តិណវត្ថារកៈ១០៩
 សារាណីយធម៌ ៦១១១
សុនក្ខត្តសូត្រ ទី ៥
ទេវទហគ្គ សនក្ខត្តសូត្រ  ការវិសជ្ជនារបស់ព្រះមានព្រះភាគ១១៧
 ភាពនៃបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យឱនទៅរកលោកាមិស១១៩
 ភាពនៃបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យទៅរកអានេញ្ជសមាបត្តិ១២១
 ភាពនៃបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យឱនទៅរកនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ១២៣
 ភាពនៃបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យឱនទៅរកព្រះនិព្វាន១២៥
 ឧបមាដោយបុរសត្រូវសរ១២៧
 ភាពនៃបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យឱនទៅរកព្រះនិព្វាន ដោយប្រពៃ១៣១
 ហេតុមិនដែលមាន១៣៧
អានេញ្ជសប្បាយសូត្រ ទី ៦
ទេវទហគ្គ អានេញ្ជសប្បាយសូត្រ  អានេញ្ជសប្បាយប្បដិបទា១៤១
 អាកិញ្ចញ្ញាយតនសប្បាយប្បដិបទា១៤៥
 នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសប្បាយប្បដិបទា១៤៧
 នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ១៤៩
 អរិយវិមោក្ខ១៥១
គណកមោគ្គល្លានសូត្រ ទី ៧
ទេវទហគ្គ គណកមោគ្គល្លានសូត្រ  ការទន្មាននូវបុរស១៥៥
 ភាពនៃសតិសម្បជញ្ញៈ១៥៧
 ការទូន្មាននូវបុរស១៥៩
 ការបានសម្រេចព្រះនិព្វាននិងមិនបានសម្រេច១៦១
 ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សួរតប១៦៣
 ការដល់នូវត្រៃសរណៈ១៦៥
គោបកមោគ្គល្លានសូត្រ ទី ៨
ទេវទហគ្គ គោបកមោគ្គល្លានសូត្រ  ព្រះអានន្ទចូលទៅរកគោបកមោគ្គល្លានព្រាហ្មណ៍១៦៩
 វស្សការព្រាហ្មណ៍ចូលទៅរកព្រះអានន្ទ១៧១
 ភាពនៃបុគ្គលមានធម៌ជាទីពឹង១៧៣
 ពាក្យវិសជ្ជនារបស់ព្រះអានន្ទ១៧៥
 ពាក្យបុច្ឆារបស់វស្សការព្រាហ្មណ៍១៧៧
 បសាទនីយធម៌១៧៩
 វស្សការព្រាហ្មណ៍ប្រឹក្សានឹងឧបនន្ទសេនាបតិ១៨៣
 សេចក្តីសរសើរវត្តវេឡុវ័ន១៨៥
 ការចូលឈាន១៨៧
 សេចក្តីសរសើរចំពោះព្រះមានព្រះភាគ១៨៩
មហាបុណ្ណមសូត្រ ទី ៩
ទេវទហគ្គ មហាបុណ្ណមសូត្រ  បុច្ឆាចំពោះបញ្ចុបាទានក្ខន្ធ១៩១
 ភាពនៃធម្មជាតិមិនមែនជាសក្កាយទិដ្ឋិ១៩៥
 ភាពនៃគុណទោសនិងការរលាស់ចេញក្នុងបញ្ចក្ខន្ធ១៩៧
 ការប្រៀនប្រដៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍១៩៩
ចូលបុណ្ណមសូត្រ ទី ១០
ទេវទហគ្គ ចូឡបុណ្ណមសូត្រ  ភាពនៃអសប្បុរស២០៥
 ភាពនៃសប្បុរស២០៩
 ឧទ្ទាន២១៣
អនុបទវគ្គ 
អនុបទសូត្រ ទី ១
អនុបទវគ្គ អនុបទសូត្រ  បឋមជ្ឈាន២១៥
 តតិយជ្ឈាន២១៧
 អាកាសានញ្ចាយតនៈ២១៩
 អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ២២១
 ភាពនៃកិរិយាដល់នូវការស្ទាត់២២៣
 ការត្រេកអរចំពោះភាសិតនៃព្រះមានព្រះភាគ២២៥
ឆវិសោធនសូត្រ ទី ២
អនុបទវគ្គ ឆវិសោធនសូត្រ  វោហារ ៤ យ៉ាង២២៧
 ធាតុទាំង ៦២២៩
 ការព្យាករណ៍នូវអនុធម៌២៣១
 ការបរិបូណ៌ដោយសីលក្ខន្ធដ៏ប្រសើរ២៤១
 ការពោលអំពីឈាន២៤៣
 អាសវក្ខយញ្ញាណ២៤៥
សប្បុរិសសូត្រ ទី ៣
អនុបទវគ្គ សប្បុរិសសូត្រ  ធម៌របស់សប្បុរសនិងអសប្បុរស២៤៩
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិតព្រះមានព្រះភាគ២៦៧
សេវិតព្វាសេវិតព្វសូត្រ ទី ៤
អនុបទវគ្គ សេវិតព្វាសេវិតព្វសូត្រ  ធម្មជាតគួរសេពនិងមិនគួរសេព២៦៩
  កាយសមាចារ២៧១
 វចីសមាចារ២៧៣
 មនោសមាចារ២៧៩
 ចិត្តុប្បាទ២៨១
 ការបានចំពោះនូវសញ្ញា២៨៣
 ការបានចំពោះនូវទិដ្ឋិ២៨៥
 ការបានចំពោះនូវអត្តភាព២៨៩
 ការប្រទាននូវសាធុការ២៩១
 កាយសមាចារ២៩៣
 ការបានចំពោះនូវអត្តភាព២៩៥
 អាយតនៈ ៦២៩៧
 វត្ថុគួរសេពនិងមិនគួរសេព៣០៣
 ការដឹងច្បាស់នូវសេចក្តីនៃភាសិត៣០៩
ពហុធាតុកសូត្រ ទី ៥
អនុបទវគ្គ ពហុធាតុកសូត្រ  ការឈ្លាសក្នុងធាតុ៣១៣
 ការឈ្លាសក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទ៣១៧
 ការឈ្លាសក្នុងហេតុនិងមិនមែនហេតុ៣១៩
  ឈ្មោះនៃធម្មបរិយាយ៣២៧
ឥសិគិលិសូត្រ ទី ៦
អនុបទវគ្គ ឥសិគិលិសូត្រ  ឈ្មោះភ្នំ៣២៩
 ព្រះនាមព្រះបច្ចេកពុទ្ធ៣៣១
មហាចត្តារីសកសូត្រ ទី ៧
អនុបទវគ្គ មហាចត្តារីសកសូត្រ  សម្មាទិដ្ឋិ៣៣៧
 សម្មាសង្កប្បៈ៣៣៩
 សម្មវាចា៣៤១
 សម្មាកម្មន្តៈ៣៤៣
 សម្មាអាជីវៈ៣៤៥
 ភាវៈនៃធម៌ជាប្រធាន៣៤៧
 សេចក្តីសរសើរ៣៥១
អានាបានស្សតិសូត្រ ទី ៨
អនុបទវគ្គ អានាបានស្សតិសូត្រ  សេចក្តីត្រេកអរនៃព្រះមានព្រះភាគ៣៥៣
 ភាពនៃធម៌មានខ្លឹមសារដ៏បរិសុទ្ធ៣៥៥
 ការប្រកបភាវនា៣៥៧
 ភាពនៃអានាបានស្សតិមានអានិសង្សច្រើន៣៥៩
 សតិប្បដ្ឋាន ៤៣៦៣
 ពោជ្ឈង្គ ៧៣៦៧
 វិជ្ជានិងវិមុត្តិ៣៧៣
កាយគតាសតិសូត្រ ទី ៩
អនុបទវគ្គ កាយគតាសតិសូត្រ  ភាពនៃកាយគតាសតិមានអានិសង្សច្រើន៣៧៧
 ភាពនៃភិក្ខុអ្នកធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួន៣៧៩
 ភាពនៃកាយជាបដិក្កូល៣៨១
 ភាពនៃសរីរៈស្លាប់ដែលគេចោលក្នុងព្រៃស្មសាន៣៨៣
 បឋមជ្ឈាន៣៨៥
 ទុតិយជ្ឈាន៣៨៧
 ឧបមាដោយបុរសទទូរសម្ពត់ស៣៨៩
 មារបាននូវចន្លោះ៣៩១
 មារមិនបាននូវចន្លោះ៣៩៣
 ការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាដ៏ក្រៃលែង៣៩៥
 ការបាននូវអានិសង្ស ១០ ជាប្រាកដ៣៩៧
សង្ខារូបបត្តិសូត្រ ទី ១០
អនុបទវគ្គ សង្ខារូបបត្តិសូត្រ  ភាពនៃការកើតក្នុងទេវលោកនោះៗ៤០៣
 ភាពនៃការមិនកើតក្នុងទីណាៗ ឡើយ៤១៥